Výroba síry

Sulfan izolovaný z rafinérských plynů se většinou přeměňuje parciální katalytickou oxidací na síru.


Tato reakce je silně exotermní a při zpracování plynů obsahujících větší koncentrace sulfanu byly potíže s odvodem tepla. Proto byly vyvinuty procesy, při nichž je sulfan na síru přeměňován ve dvou stupních (dvoustupňový Clausův proces).


Také tyto reakce jsou exotermní, ale ve dvoustupňových procesech lze tepelný režim snadněji kontrolovat.

Kyselý plyn obsahující oxid uhličitý, sulfan a malé množství uhlovodíků je veden do pece, ve které je sulfan spalován jednou třetinou stechiometricky potřebného množství vzduchu při cca 1 200 °C. Uvolněné teplo se využívá k výrobě vysokotlaké páry. Ochlazené reakční zplodiny obsahující síru ve formě SO2, H2S a elementární síry se ihned, případně po odloučení elementární síry, vedou do dvou za sebou zapojených katalytických konvertorů, kde při teplotě cca 250 °C reaguje SO2 s H2S na elementární síru. Konvertory jsou naplněny katalyzátorem, kterým je např. oxid hlinitý s chrómem. V prvním stupni se dosahuje cca 85 % a ve druhém stupni až 95 % konverze na elementární síru. Za každým konvertorem je zařazen kondenzátor (chladič), který slouží k oddělení kapalné síry. Část horkých plynů je odváděna neochlazená z pece a je použita ke zvýšení teploty hlavní části reakčních plynů před jejich vstupem do jednotlivých konvertorů. Teplota na výstupu z konvertorů musí být udržována nad rosným bodem síry (220 - 250 °C) a teplota na výstupu z kondenzátorů nad cca 135 °C, aby byla síra v kapalném stavu a nedocházelo k jejímu tuhnutí. Některé procesy mají tři konvertory.

Schéma výroby síry Clausovým procesem
Schéma výroby síry Clausovým procesem
(1 - spalovací komora, 2 - kotel na odpadní teplo, 3 - reaktor, 4 - kondenzátor, 5 - kompresor)

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...