Výroba vodíku parciální oxidací

Parciální (částečná) oxidace uhlovodíků je poměrně rozšířený způsob výroby syntézních plynů a vodíku. Jako surovinu lze použít jak plynné, tak kapalné frakce z různých procesů zpracování ropy, nejčastěji se ale zplyňují těžké ropné frakce (vakuové zbytky, zbytky z termického a katalytického štěpení), které se obtížně prodávají.

Surovina (obecně CnHm) se zplyňuje kyslíkem a vodní parou při teplotách 1 300 - 1 500 °C a tlacích 3 - 8 MPa.


Zplyňování kyslíkem je vysoce exotermní. Zplyňování vodní parou jednak vede ke vzniku většího množství vodíku než při zplyňování kyslíkem, jednak se touto endotermní reakcí snižuje teplota reakčních produktů na požadovanou úroveň cca 1350 °C.

Sirné sloučeniny obsažené ve zplyňované surovině se převedou převážně na sulfan (cca 95 %) a v malé míře i na karbonylsulfid (cca 5 %). V reakční směsi probíhá řada dalších reakcí, důležitá je hlavně reakce oxidu uhelnatého s vodní párou, která se podílí na vytvoření rovnováhy mezi jednotlivými reakčními produkty.


Parciální oxidací různých surovin se vždy tvoří plynná směs obsahující CO, CO2, H2O, H2, CH4 a ze sirných sloučenin vzniklý H2S a COS. Jako vedlejší produkt vznikají saze, které jsou nežádoucím produktem. Množství sazí stoupá se vzrůstající molekulovou hmotností nástřiku. Při zplyňování metanu jich vzniká cca 0,02 % hm., při zplyňování ropných zbytků 1 - 3 % hm. (vztaženo na použitou surovinu).

Při parciální oxidaci těžkých ropných zbytků (olejů) se předehřátý těžký olej rozprašuje v hořácích do proudu předehřáté směsi kyslíku a vodní páry. Zplyňovací reaktor (generátor) je vertikální prázdná ocelová nádoba se žáruvzdornou vyzdívkou. Hmotnostní poměr těžký olej : kyslík : vodní pára bývá cca 1 : 1,05 : 0,35.

Schéma parciální oxidace těžkých ropných olejů
Schéma parciální oxidace těžkých ropných olejů
(1 - generátor, 2 - kotel na výrobu páry, 3 - chladič, 4 - separátor, 5 - pračka)

Horký generátorový plyn se vede do kotle na výrobu vodní páry, kde se ochladí na teplotu cca 260 °C, a současně se zde vyrobí vysokotlaká pára o tlaku až 12 MPa. Část vyrobené páry se používá v procesu parciální oxidace (cca 20 %), zbytek je k dispozici pro jiné využití.

Generátorový plyn se poté v chladiči ochladí nástřikem vody, při tom dojde k odstranění větší části sazí, jejichž zbytek se odstraňuje ve vodní pračce. Saze se z vody extrahují benzinem nebo se voda obsahující saze smíchá se zplyňovanou surovinou a vrací se na parciální oxidaci. Saze se prodávají jako samostatný výrobek, používají např. jako sorbent s velkým povrchem.

Z vyrobeného surového generátorového plynu se vypere kyanovodík a sulfan, pak se oxid uhelnatý zkonvertuje na oxid uhličitý, ten se z plynu vypere např. etanolaminem a zbytky CO a CO2 se poté metanizují stejným způsobem jako při výrobě vodíku parním reformováním. Místo vypírky CO2 a metanizačního reaktoru lze pro odstranění CO2 a zbytků CO použít jednotku PSA.

Složení plynů získaných parciální oxidací mazutu (% obj.)
Složení plynů získaných parciální oxidací mazutu (% obj.)

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...