Rozpouštědlové odparafinování

Rozpouštědlové odparafinování se obvykle zařazuje za rafinaci oleje, výjimečně před rafinaci oleje. Oleje se zbavují tuhých uhlovodíků jejich krystalizací při nízké teplotě v přítomnosti rozpouštědel (kapalný propan, toluen, metyletylketon, metylizobutylketon), která sníží viskozitu kapalné fáze a umožní tak vytvoření dostatečně velkých krystalů tuhých uhlovodíků, které se odfiltrují. Tuhé podíly z lehkých vakuových destilátů se nazývají parafíny, z těžších destilátů cereziny.

V rozpouštědlové parafínce se olej nejprve ohřeje na teplotu o cca 10 °C větší než je jeho bod zákalu, aby se zbavil případných krystalů parafínů, a smíchá se s rozpouštědlem. Vzniklý roztok se postupně chladí chladným filtrátem a poté chladivem (čpavek nebo propan) v několika škrabákových krystalizátorech. Proces se vede tak, aby vznikaly dobře filtrovatelné krystaly tuhých uhlovodíků.

Schéma rozpouštědlové parafínky
Schéma rozpouštědlové parafínky
(1 - ohřívák, 2 - škrabákový krystalizátor, 3 - rotační filtr,
4 - oddestilování rozpouštědla z gáče, 5 - oddestilování rozpouštědla z filtrátu,
6 - kondenzátor, 7 - regenerace rozpouštědla, 8 - chladicí systém,
----- tok rozpouštědla, -.-.- tok filtrátu)

Roztok oleje ochlazuje na teplotu o 5 - 20 °C menší než je požadovaný bod tuhnutí oleje. Poměr rozpouštědla k oleji se pohybuje v rozmezí 1 : 1 až 4 : 1. Při použití kapalného propanu se olej ochlazuje odpařováním propanu, čímž se směs současně promíchává.

Vytvořená suspenze tuhé fáze v roztoku oleje je dopravována škrabákem na rotační filtr, kde se oddělí gáč (tuhá fáze) od filtrátu (kapalná fáze). Gáč se promyje chladným rozpouštědlem, rozmíchá se s dalším chladným rozpouštědlem a znovu se zfiltruje. Získaný gáč se ohřeje a v destilační koloně se z něj odstraní rozpouštědlo. Nízká teplota obou filtrátů se využije k chlazení jednoho nebo více krystalizátorů. Filtrát se poté ohřeje a v destilační koloně se z něj odstraní rozpouštědlo, čímž se získá odparafinovaný olej.

Gáč obsahuje kromě tuhých uhlovodíků také zbytky oleje. Tohoto oleje se gáč zbavuje tzv. pocením nebo rozpouštědlovým odolejováním, čímž se získá parafín nebo cerezin. Parafíny i cereziny se používají v obalové technice, přidávají se do různých past, vyrábějí se z nich svíčky atd.

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...