Odasfaltování olejů

Oleje s velkou viskozitou se získávají odasfaltováním vakuových zbytků. Asfaltické látky (asfalteny, pryskyřice) jsou vysoce aromatické, obsahují velké množství heteroatomů a jako složky olejů jsou naprosto nežádoucí. Odasfaltování se obvykle provádí kapalným propanem při teplotě 40 - 80 °C, tlaku 3 - 4 MPa a poměr propanu k oleji 3 - 4 : 1.

Odasfaltování se provádí v extrakční věži, což je kolona se šikmými přepážkami, perforovanými patry nebo s rotujícími disky. Surovina se smísí s částí kapalného propanu a přivádí se do horní části věže, protiproudně se stýká s další částí propanu, který se přivádí do spodní části věže. Propan rozpouští olejové komponenty, proto horem kolony odchází 15 - 20 % hm. oleje rozpuštěného v propanu. Tato směs se vede do dvou destilačních kolon, ve kterých se oddestiluje propan a získá se deasfaltizovaný olej. Spodem extrakční kolony se odvádí vysrážený asfalt s 30 - 50 % hm. propanu do dvou asfaltových destilačních kolon, ve kterých se po oddestilování propanu získá asfalt. První destilační kolony pracují za tlaku cca 2 MPa a teploty cca 200 °C, ve druhých kolonách se za tlaku 0,14 MPa a teploty cca 140 °C vypuzuje zbytek propanu vodní párou. Asfalt získaný propanovým odasfaltováním se nazývá propanový asfalt. Je křehký, používá se při výrobě různých asfaltových výrobků, topného oleje, zplyňováním se z něj může vyrábět vodík, nebo se může štěpit pomocí koksování na pohonné hmoty.

Schéma propanové deasfaltizace těžkých ropných frakcí
Schéma propanové deasfaltizace těžkých ropných frakcí
(1 - extrakční kolona, 2 - tlaková olejová kolona, 3 - nízkotlaká olejová kolona,
4 - tlaková asfaltová kolona, 5 - nízkotlaká asfaltová kolona, 6 - kondenzátor,
7 - ohřívač, 8 - čerpadlo, 9 - separátor, 10 - směšovač)

Odasfaltování se někdy používá také pro odstranění asfaltických látek z nástřiků na katalytické krakování, protože asfaltické látky podléhají snadno kondenzačním reakcím vedoucím k tvorbě koksu a obsahují velká množství kovů, především vanadu, niklu a železa, a způsobují proto rychlou deaktivaci krakovacích katalyzátorů.

Při úpravě nástřiků pro katalytické krakování se kromě odasfaltování kapalným propanem někdy používá také butan, izobutan, pentan a jejich směsi. Teplotou, složením a množstvím rozpouštědla se ovlivňují vlastnosti deasfaltizátu (olej po deasfaltizaci), a tím i vlastnosti zbytkového asfaltu. Čím více se použije rozpouštědla, tím více se odstraní asfaltických látek, a tím méně jich zůstane v oleji. Obdobně vyšší bod varu použitého rozpouštědla zvětšuje výtěžek deasfaltizátu a zmenšuje výtěžek asfaltu.

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...