Odstraňování benzenu

Obsah benzenu je v benzinech legislativně limitován na max. 1 % obj., protože patří mezi karcinogeny. Pokud složky používané při výrobě automobilových benzinů obsahují více benzenu, musí se z některých frakcí odstraňovat. Snižování obsahu benzenu se provádí pomocí hydrogenace. Hydrogenace benzenu je vratná exotermní reakce, proto se provádí při co nejnižší teplotě, aby se rovnováha posunula co nejvíce směrem ke vzniku cyklohexanu. Reakce se obvykle provádí při teplotě 170 - 250 °C, tlaku cca 3 MPa na niklových nebo platinových katalyzátorech.

Na obrázku je jako příklad uvedeno schéma redukce benzenu v reformátu (benzin z reformování) procesem ISO/SAT. Reformát, který obsahuje až 6 % obj. benzenu, obvykle svým benzenem přispívá z 50 - 70 % k celkovému obsahu benzenu v automobilových benzinech (příspěvek závisí na množství a složení frakcí, ze kterých se benzin míchá). Reformát se nejprve rozdestiluje na lehký reformát, do kterého přejde většina benzenu, a těžký reformát, který benzen neobsahuje. Množství lehkého reformátu bývá v závislosti na reakčních podmínkách reformingu okolo 20 % obj. Lehký reformát se vede do hydrogenačního reaktoru, ve kterém se hydrogenací většina benzenu přemění na cyklohexan. Redukce obsahu benzenu vede ke snížení oktanového čísla reformátu, což lze vyrovnat zařazením izomerační jednotky. Po izomeraci se z produktu odstraní přebytek vodíku a lehčí složky jako C3 a C4 uhlovodíky a poté se produkt smísí znovu s těžkým reformátem. Pokud má rafinérie dostatečnou kapacitu na jednotce izomerace lehkého benzinu, může lehký reformát zpracovat na této jednotce, což také vede ke zmenšení obsahu benzenu.

Schéma redukce benzenu v reformátu procesem ISO/SAT
Schéma redukce benzenu v reformátu procesem ISO/SAT
(1 - frakční kolona, 2 - hydrogenační reaktor, 3 - izomerační reaktor,
4 - separátor vodíku, 5 - stabilizátor, 6 - kompresor)

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...