Extrakce merkaptanů

Merkaptany (thioly) jsou korozivní a silně zapáchají. Např. práh vnímavosti pro etanthiol je 1 µg/kg (1 ppb). Merkaptany se proto musí odstraňovat buď pomocí hydrogenační rafinace, extrahují se do roztoků louhu nebo se přeměňují na disulfidy, které nezapáchají a nejsou korozivní. Procesy, ve kterých se merkaptany extrahují do roztoků louhu a poté přeměňují na disulfidy nebo se jen přeměňují na disulfidy, se často označují jako slazení. Termín slazení (sweetening) je odvozen od toho, že se tímto procesem odstraňují kyselé sloučeniny. Slazení je ve srovnání s hydrogenační rafinací mnohem levnější, investiční náklady jsou o cca 90 % a provozní o cca 95 % menší než odpovídající náklady na hydrogenační desulfuraci. Pomocí slazení se ale odstraňují jen sloučeniny mající kyselý vodík, tj. hlavně merkaptany, ostatní sirné sloučeniny, tj. sulfidy, disulfidy a thiofeny kyselý vodík nemají, proto je pomocí tohoto procesu odstranit nelze. Slazení se provádí při jen mírně zvýšené teplotě 35 - 60 °C a mírně zvýšeném tlaku 0,3 - 0,8 MPa.

Merkaptany lze neutralizovat louhem, merkaptany při tom přejdou na příslušné merkaptidy.

Merkaptidy s kratšími alkyly lze roztokem louhu vyextrahovat. S rostoucí délkou alkylového řetězce ale klesá extrahovatelnost merkaptidu do roztoku louhu. Množství sirných látek extrahovatelných do roztoku louhu proto výrazně klesá s rostoucím bodem varu, resp. s rostoucím koncem destilace ropné frakce.

Protiproudá extrakce merkaptanů roztokem louhu se proto používá jen pro odstranění merkaptanů z topných plynů, LPG a někdy i lehkých benzinů. Roztok louhu obsahující rozpuštěné merkaptidy se vede do regenerátoru, ve kterém se vyextrahované merkaptidy oxidují za přítomnosti katalyzátoru na disulfidy, které jsou v roztoku louhu nerozpustné a v separátoru vytvoří druhou (horní) vrstvu. Uvolněné disulfidy se získávají jako vedlejší produkt nebo se likvidují hydrogenační rafinací. Regenerovaný roztok louhu se používá k vypírání dalších merkaptanů.Schéma extrakce merkaptanů procesem MEROX
Schéma extrakce merkaptanů procesem MEROX
(1 - extraktor, 2 - regenerátor, 3 - separátor disulfidů)

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...