Význam rafinace pohonných hmot

Rafinace frakcí používaných při výrobě pohonných hmot (LPG, benzinů, petrolejů a plynových olejů) obvykle zahrnuje jejich odsíření a u petrolejů a plynových olejů v některých případech i snížení obsahu aromátů.

Sirné sloučeniny jsou v palivech nežádoucí složkou, protože jejich spalováním vzniká oxid siřičitý, který poškozuje životní prostředí. Sirné sloučeniny jsou katalytickým jedem pro různé katalyzátory používané při katalytických procesech výroby pohonných hmot (např. reformování, izomerace) a pro katalyzátory výfukových plynů. Některé sirné sloučeniny, jako jsou merkaptany, mají nepříjemný zápach, a tím znepříjemňují manipulaci s pohonnými hmotami.

V současné době se sirné sloučeniny z frakcí sloužících pro výrobu motorových paliv odstraňují hlavně hydrogenační rafinací. Ostatní procesy, jako např. extrakce merkaptanů a přeměna merkaptanů na disulfidy, se používají v mnohem menším měřítku.

Rafinací se snižuje obsah síry prakticky ve všech frakcích z primární destilace ropy a z termického a katalytického krakování a hydrokrakování těžkých ropných frakcí, jejichž obsah síry je z hlediska přípravy automobilových a leteckých paliv nevyhovující.

Automobilové benziny a motorové nafty mohou v současné době (rok 2007) obsahovat max. 50 mg/kg (ppm) síry, od roku 2009 to bude max. 10 mg/kg síry. V případě, že se frakce používá jako surovina v katalytickém procesu, pro který jsou sirné sloučeniny katalytickým jedem (alkylace, izomerace lehkých benzinů, reformování těžkých benzinů), odsiřují na obsah síry pod 1 mg/kg.

Těžké benziny z primární destilace ropy obsahují jednotky až stovky mg/kg síry, petroleje a plynové oleje pak často desetiny procent tohoto prvku. Čím má frakce destilační rozmezí posunuté k vyšší teplotě, tím větší množství síry a dalších heteroatomů obsahuje, a tím je její desulfurace obtížnější. Frakce z termického a katalytického krakování vakuových destilátů a zejména vakuových zbytků obsahují výrazně větší množství síry (nejčastěji 0,1 - 2,0 % hm.) než primární frakce ze stejné ropy. Čím více heteroatomů obsahuje štěpená surovina, tím více heteroatomů obsahují také frakce získané jejím štěpením.

Obsah síry v benzinech, petroleji a plynovém oleji z vybraných druhů ropy
Obsah síry v benzinech, petroleji a plynovém oleji z vybraných druhů ropy

Kontakty


metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...