Topné oleje

V minulosti patřily topné oleje mezi nejmasovější ropné výrobky tvořící téměř 50 % ze zpracované ropy. S rozvojem plynofikace se však jejich význam postupně zmenšoval a dnes produkce topných olejů představuje pouze malou část produkce rafinérií. V současné době představuje podíl topných olejů (TO) na tuzemském trhu cca 10 % objemu motorových paliv. Celkový vývoj spotřeby topných olejů u nás je ukázán na obrázku 4.7.1. Z obrázku je jasně patrný klesající trend využívání topných olejů u nás, kdy se od roku 2001 spotřeba topných olejů snížila cca o třetinu.

Vývoj celkové spotřeby topných olejů v ČR
Vývoj celkové spotřeby topných olejů v ČR

Topné oleje rozlišujeme extralehké, což je vlastně topná nafta, a těžké, což jsou ropné frakce vroucí v oblasti nad plynovým olejem. Aby se předešlo možnosti zneužívání topných účelů pro pohon motorů a zamezilo se tak potenciálním daňovým únikům z důvodu podstatně nižší resp. nulové sazby spotřební daně u topných olejů v porovnání s motorovou naftou, je v ČR od roku 1993 zavedena povinnost barvení a značkování TO lehkých a extralehkých.

V Evropě nepanovala jednota ve způsobu označování topných olejů. Jako značkovač se používali složité organické sloučeniny na různé chemické bázi – jednak to byly azosloučeniny, jednak sloučeniny na bázi furfuralu – obvykle ve směsi červeným barvivem. Tuto situaci odstranilo Rozhodnutí EU č. 2001/574/EC, které s platností od 1. 08. 2002 sjednotilo používaný značkovač na azosloučenině pod komerčním názvem Solvent Yelow 124. Obsah tohoto značkovače musí podle uvedeného rozhodnutí být nejméně 6 mg/kg.

V České republice je používání barviva a značkovače v topných olejích dáno zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění, a příslušné prováděcí vyhlášky č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, v platném znění. Podle platné legislativy musí topný olej podléhající barvení a značkování obsahovat nejméně 6 mg/kg značkovací látky a tolik červeného barviva, které topný olej prokazatelně zabarví.

Topný olej extralehký

Topný olej extralehký (TOEL, ETO), dříve nazývaný také topná nafta, je středněvroucí směs uhlovodíků vroucí převážně v rozmezí 150 až 370 °C získávaná z ropy mísením z primárních i sekundárních odsířených ropných frakcí. TOEL je vzhledem ke svému nízkému obsahu síry určen pro použití jako topné médium ve zvláště ekologicky zatížených a chráněných krajinných oblastech a pro vytápění domácností.

TOEL se v rafinerii vyrábí mísením vhodných středních ropných frakcí, a to jak odsířených frakcí z primárních procesů, tak sekundárních frakcí z navazujících procesů, zejména štěpných. Kvalita TOEL se v ČR řídí podnikovými normami jednotlivých výrobců. Již několik let probíhají jednání v EU o vytvoření jednotné evropské normy pro topný olej extralehký, avšak zatím bez významnějšího pokroku.

Topný olej extralehký podléhá povinnosti o barvení a značkování, jak bylo uvedeno výše. Jeho kvalitativní parametry jsou uvedeny v tabulce.

Porovnání kvalitativních požadavků na ETO
Porovnání kvalitativních požadavků na ETO

* V souladu s §4, odst. 6 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší, v platném znění, nesmí maximální obsah síry od 1. ledna 2008 překročit 0,1 % hmotnostních.

Těžké topné oleje

Těžké topné oleje zpočátku představovaly atmosférický destilační zbytek (mazut) vroucí zhruba nad 350 °C. Obsah síry v tomto produktu byl plně závislý na druhu zpracovávané ropy. V případě ruské ropy se tato hodnota pohybovala v oblasti nad 3 % m/m. S rozvojem dalších rafinérských technologií a prohlubováním zpracování ropy těžké topné oleje představovaly stále složitější směs různých atmosférických i vakuových frakcí, především zbytkových, namíchaných tak, aby výsledný produkt vyhovoval na něj kladeným požadavkům.

Kvalita ostatních topných olejů je určována zejména požadavky jednotlivých spotřebitelů a jejich původem. Vzhledem k různorodosti výrobních i zpracovatelských procesů neexistuje v Evropě jednotná norma řešící kvalitu topných olejů, ale jednotlivé státy mají své národní normy zpracované tak, aby vyhovovaly jejich potřebám. Dalším důležitým faktorem ve vývoji kvality topných olejů jsou neustále rostoucí ekologické požadavky, zejména ve vztahu k obsahu síry. Jakostní ukazatele topných olejů podle nyní platné ČSN 65 7991 jsou uvedeny v následující tabulce.

Kvalitativní parametry topných olejů v ČR
Kvalitativní parametry topných olejů v ČR

1) Hodnota výhřevnosti je pouze informativní, při výstupní kontrole se nezkouší.
2) Topné oleje s obsahem síry nad 1 % m/m (typ V) se smí používat jako topné médium pouze v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 357/2002 Sb.) v zařízeních pro tento účel určených a schválených.

Topné oleje na bázi odpadních olejů

Topné oleje na bázi odpadních olejů jsou topné oleje získané regenerací odpadních olejů v souladu s ČSN 65 6690, které vyhovují k přepracování na topné oleje určené pro výrobu tepla. Topné oleje na bázi odpadních olejů musí splňovat kvalitativní požadavky uvedené v ČSN 65 6691. Podle této ČSN se vyrábějí dva druhy topných olejů na bázi odpadních olejů – topný olej lehký REG (TOL-REG) a topný olej těžký REG (TOT-REG). Kvalitavní parametry jsou podobné jako u typu L a R3 podle tabulky výše.

Topné olej na bázi odpadních olejů nesmí obsahovat celkově více jak 10 mg/kg polychlorovaných aromatických uhlovodíků (typu PCB, PCT atp.). Při spalování topných olejů na bázi odpadních olejů nesmí vznikat kvalitativně jiné nebo větší emise než při spalování minerálních topných olejů podle ČSN 65 7991.

Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...