Použití toluenu

Použití toluenu lze rozdělit do čtyř oblastí. Jde o použití na:
  • výrobu benzenu resp. xylenů dealkylací resp. disproporcionací
  • výrobu toluendiizokyanátů
  • výrobu střednětonážních komodit (trinitrotoluen, fenol, kyselina benzoová, rozpouštědla)
  • jako složky do automobilového benzínu (vysokooktanová složka)
V tomto textu se omezíme na prvé dvě aplikace.

Transformace tolueonu na benzen a xyleny

Toluen je méně žádaný než benzen popř. para- (nebo ortho-) xylen. Přitom uvedenými postupy aromatizace (katalytické reformování a pyrolýza) vzniká toluenu nadbytek. Přeměna toluenu na benzen se děje hydrogenační dealkylací, a to katalytickou nebo termickou. Katalytická hydrodealkylace toluenu (spolu s vyššími aromáty) je realizována v UNIPETROLU RPA v Litvínově v procesu Pyrotol. Reakční schéma je následující:Podrobnější popis procesu Pyrotol je uveden v kapitole věnované výrobě benzenu. Jinou možností přeměny toluenu na benzen je transalkylace. Postup je opět popsán podrobněji v oddíle o výrobě aromátů.

Toluendiizokyanát

Výroba toluendiizokyanátu (TDI) dosahuje ve světě cca 1,5 mil. tun za rok. (V technické praxi se u těchto látek setkáváme s různými názvy: toluendiisokyanát, tolylendiisokyanát či diizokyanátotoluen). V ČR se nevyrábí. Při výrobě TDI se vychází z toluenu, který se nitruje nitrační směsí (HNO3 + H2SO4) především na 2,4­dinitrotoluen, ten se pak hydrogenuje např. na platinových katalyzátorech na 2,4­diaminotoluen.2,4­diaminotoluen reakcí s karbonylchloridem (fosgen) vytváří 2,4­diizokyanátotoluen.


2,4­diizokyanátotoluen se používá při výrobě polyuretanů, které se získávají např. reakcí s etylenglykolem.


Pěnové polyuretanové polymery se používají na výrobu čalounění automobilů, nábytku, spotřebního zboží apod., tuhé polyuretany se uplatňují jako konstrukční a izolační materiály.

Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...