Ethylenoxid a Ethylenglykoly

I když se ethylenoxid (EO) a ethylenglykoly (EG) mohou vyrábět odděleně, téměř všechny v Evropě instalované výrobny spojují oba produkty v integrovaných jednotkách. Ethylenoxid je klíčovým meziproduktem ve výrobách mnoha důležitých produktů. Většina vyrobeného ethylenoxidu jde na glykoly, etoxylované detergenty, etanolaminy, glykoletery a polyoly (obrázek). V ČR tato technologie není instalována.

Ethylenoxid a jeho deriváty.
Ethylenoxid a jeho deriváty.

Ethylenoxid (EO) vzniká reakcí plynného ethylenu a kyslíku nad pevným katalyzátorem obsahujícím stříbro. Exotermní reakce se provádí při zvýšené teplotě (200 – 300 °C) a tlaku (15 – 25 bar) s dobou prodlevy cca jedna sekunda. Vedlejšími reakcemi mohou také vznikat velmi malá množství acetaldehydu a formaldehydu.Hlavními vedlejšími produkty jsou ovšem oxid uhličitý a voda, produkty silně exotermní totální oxidace ethylenu. Také část vzniklého EO se může oxidovat na oxid uhličitý a vodu.Poměr těchto dvou reakcí určuje selektivitu procesu (tj. vyrobené množství EO na spotřebované množství ethylenu) a je hlavně určován typem použitého katalyzátoru. Selektivita pro EO je 65 – 75 % (u procesu používajícího vzduch) nebo 70 – 80 % (u procesu používajícího kyslík) při konverzi ethylenu 8 – 10 %.

Monoethylenglykol (MEG) vzniká hydrolýzou EO vodou při zvýšené teplotě a tlaku (150 – 250 °C, 3 – 4 MPa). U průmyslových jednotek obsahuje surová směs glykolů mezi 70 a 95 % hmot. MEG.Hlavním ko-produktem při výrobě MEG je diethylenglykol (DEG), který vzniká reakcí MEG s EO.DEG může reagovat dál s EO (ethoxylace) za vzniku triethylenglykolu (TEG) a těžších glykolů.Schematicky tyto postupy uvádí následující obrázek.

Schéma procesu výroby ethylenoxidu/ethylenglykolu s čistým kyslíkem.
Schéma procesu výroby ethylenoxidu/ethylenglykolu s čistým kyslíkem.

Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...