Další vývoj v oblasti motorových paliv

Zvyšování spotřeby motorových paliv s sebou přináší problémy týkající se zhoršování životního prostředí. S cílem co možná nejvíce omezit vliv růstu automobilismu na životní prostředí jsou na kvalitu paliv kladeny stále větší požadavky, a to nejen při jejich spalování, ale výrazně se zasahuje i do celého procesu distribuce.

Čerpací stanice jsou budovány se systémem rekuperace uhlovodíkových par, do automobilů jsou zabudovávány ”kanystry" zachycující palivo odpařující se z nádrže, složení paliv se mění tak, aby méně těkala a obsahovala méně škodlivin.

Výrobci motorů zase ze své strany zdokonalují motory a snižují jednotkovou spotřebu paliv. Výsledná požadovaná kvalita motorových paliv je potom kompromisem mezi požadavky konstruktérů spalovacích motorů, možnostmi výrobců motorových paliv a požadavky na kvalitu životního prostředí.

Automobilový benzin, jeho kvalita a zejména pak kvalita ovzduší hlavně ve velkých městských a průmyslových aglomeracích ovlivňovaná především provozem motorových vozidel je fenoménem dneška. Počet automobilů provozovaných na automobilový benzin neustále roste a současně roste i celková spotřeba autobenzinu i přes neustálé zdokonalování konstrukce spalovacích motorů a snižování jednotkové spotřeby paliva.

Koncentrace zejména oxidů dusíku se zvyšují i přes zpřísňující se limity obsahu znečišťujících látek ve výfukových plynech automobilů a ani masové zavedení trojcestných katalyzátorů tento problém dokonale neřeší.

Ze strany výrobců a konstruktérů automobilů a spalovacích motorů (ACEA, AAMA, JAMA) je vyvíjen neustálý tlak na rafinérské společnosti na úpravu klíčových kvalitativních parametrů automobilových benzinů, jejich požadavky však mnohdy překračují reálné možnosti rafinérií.

Je vůbec možné tuto situaci vyřešit? Jednoduchý recept samozřejmě neexistuje. Jako optimální se ukazuje nutnost prohloubení spolupráce mezi ropnými společnostmi, výrobci a konstruktéry automobilů a legislativními orgány. Cílem by měl být ekologický automobil, který bude mít velmi nízkou spotřebu automobilového benzinu, spalování autobenzinu bude probíhat za optimálních podmínek s co největším využitím energie a vůz bude vybaven katalyzátorem v maximální míře redukujícím obsah všech škodlivin ve výfukových plynech včetně oxidů dusíku.

Použité palivo bude mít optimální parametry jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak i z hlediska jeho využitelnosti pro pohon motorů, čehož se dosáhne úpravou stávajících resp. zavedením nových technologií a komplexní aditivací motorového paliva novými typy multifunkčních přísad se širokou škálou jejich působení.

I přes nemalé náklady, které si vyžádá splnění všech těchto požadavků, se musí vytvořit takové podmínky, aby nové automobily včetně používaných paliv byly cenově dostupné pro co nejširší vrstvy obyvatelstva, což umožní co nejrychlejší vyřazení zastaralých typů automobilů s vysokou spotřebou paliva a vysokým podílem škodlivin, které produkují.

Důležité je samozřejmě i to, aby do zpřísněných požadavků na ochranu životního prostředí byly zahrnuty všechny články řetězce od výrobců automobilů a motorových paliv, přes distribuční společnosti, dopravce a prodejce až po jednotlivé spotřebitele. Ti všichni by si měli uvědomit svou odpovědnost za ochranu životního prostředí a v rámci svých možností se aktivně podílet nejen na minimalizaci emisí uhlovodíků, ale i dalších škodlivin spojených s provozem a údržbou automobilů. Vynaložené prostředky se pak vrátí cestou zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva a snížení nákladů na zdravotní péči.

Jen v případě, že se s těmito úkoly dokážeme vyrovnat, nebude začátek třetího tisíciletí pro naše potomky obdobím totální devastace planety, na které žijí, ale předáme jim planetu sice s řadou nedořešených problémů, ale planetu, na které je možné žít.

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...