Trh automobilového benzínu v ČR

Celkové spotřebované množství automobilových benzinů u nás se za deset let zvýšilo téměř na dvojnásobek a představuje cca 2 miliony tun za rok. Přitom se značně změnila skladba prodávaných automobilových benzinů při současném snížení obsahu olova v olovnatých typech. Podíl bezolovnatých benzinů se neustále zvyšoval a v roce 2000, kdy byly ukončena výroba a distribuce olovnatých autobenzinů přesáhl 80 %. Na obrázku je znázorněn vývoj skladby automobilových benzinů za posledních 10 let.

Vývoj skladby automobilových benzinů na trhu ČR
Vývoj skladby automobilových benzinů na trhu ČR

Trh automobilových benzinů prochází neustálým vývojem. Spotřeba velmi citlivě reaguje na podmínky a stav národního hospodářství a signalizuje recesi, stagnaci nebo růst národní ekonomiky. Do celkové spotřeby se také promítá růst cen ropy a z toho vyplývající růst cen motorových paliv.

Vývoj spotřeby automobilových benzinů na trhu ČR od roku 1997 do roku 2007
Vývoj spotřeby automobilových benzinů na trhu ČR od roku 1997 do roku 2007

V posledních letech můžeme zřetelně pozorovnat stagnaci či dokonce mírné snižování spotřeby autobenzinů (viz graf výše). Tento trend je pozorovatelný nejen u nás, ale i v celé Evropě. Důvodem je především obměna autoparku osobních automobilů a zejména jeho stále větší dieselizace. V některých evropských zemích již podíl nových vozů s naftovým pohonem představuje více než dvě třetiny všech nových osobních automobilů. Lze tak očekávat, že rozdíl ve spotřebě automobilového benzinu a motorové nafty se bude prohlubovat i nadále, jak ukazují některé prognostické studie (např. Report CONCAWE „Oil Refining in the EU in 2015“ z ledna 2007).

Dalším faktorem, který může ovlivnit trh fosilních motorových paliv, je postupná implementace biokomponent. V klasických fosilních motorových palivech by obsah komponenty neměl v souladu s platnými normami přesáhnout 5 % objemových. Podrobně je tato problematika řešena v samostatné kapitole věnované motorovým palivům na bázi obnovitelných zdrojů energie.

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...