Vývoj kvality automobilového benzínu

Pro vývoj kvality automobilových benzinů jsou určující výkonové parametry, jeho operabilita, technologické možnosti rafinérií a v neposlední řadě také vývoj v oblasti aditiv a postupně se zvyšující požadavky na ochranu životního prostředí. Za nejdůležitější parametry můžeme považovat antidetonační charakteristiky, těkavost, obsah aromátů resp. benzenu a obsah olova. První norma stanovující kvalitu automobilových benzinů u nás vyšla v roce 1954 a další následovaly v pozdějších letech.

Obvykle byly v normách definovány dva až tři druhy automobilových benzinů lišících se oktanovým číslem. Až do roku 1960 bylo u nás normováno pouze OČ MM na úrovni 63 až 70 jednotek. OČ MM bylo v období 1960 – 1985 nahrazeno OČ VM. Od roku 1985 jsou normována obě oktanová čísla.

Zcela zásadním vývojem prošel obsah olova v autobenzinech. Z počátečních hodnot dosahujících téměř 1 g olova na litr benzinu se snižoval až na 0,15 g/l a v 80. letech se na trhu objevili bezolovnaté benziny s vyhovujícími antidetonačními vlastnostmi. To bylo umožněno zejména pokrokem v používaných technologiích a zaváděním nových frakcí do benzinového poolu jako např. reformátu, izomerátu, alkylátu a dalších. Důležité bylo také zavedení kyslíkatých komponent, zejména etherů (MTBE).

Dalším parametrem nabývajícím stále větší důležitosti byl vývoj obsahu síry, který se z původních hodnot 0,15 g/l snížil na současných 50 resp. 10 mg/kg. Začal se klást důraz také na obsah aromatických uhlovodíků. Z počátku se tento parametr vůbec nesledoval a přítomnost co největšího množství aromátů byla žádoucí zejména vzhledem k jejich antidetonačním vlastnostem. Postupně však začalo převažovat hlediska ochrany zdraví a životního prostředí a obsah aromátů a nejškodlivějšího představitele benzenu byl limitován až na stávajících 35 % (V/V) celkové aromáty a 1 % (V/V) benzen.

Nejmenším vývojem v čase prošly těkavostní parametry, které se pořád pohybují na podobné úrovni. V posledních letech je však zvýšená pozornost věnována celkovému omezení těkavosti a snížení konce destilace.

Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...