Asfalty a asfaltové výrobky

Asfalty jsou tmavé plastické až tuhé podíly z ropy koloidního charakteru. Obsahují asfaltény, ropné pryskyřice a nejtěžší ropné olejové podíly. Nejjednodušším způsobem získání asfaltů je odpaření těkavých podílů z ropy. Proběhne-li tento proces samovolně v přírodě, dostaneme přírodní asfalty. Asfalty získané jako destilační zbytky, nejčastěji vakuové, při destilaci ropy se nazývají destilační asfalty. Asfalty se také mohou získávat v průběhu krakovacích procesů – krakovací asfalty, extrakčních procesů – např. propanové asfalty, aj. Vlastnosti takto získaných asfaltů je možné dále upravovat navazujícími procesy a technologiemi jako je oxidace, modifikace polyméry, emulgování, rozpouštění atd.

Výsledné výrobky jsou buď produkty jednotlivých procesů nebo mohou být připraveny mísením několika různých produktů tak, aby vznikl výrobek s požadovanými vlastnostmi. Z tohoto hlediska se u asfaltů sledují reologické vlastnosti – asfalty se nesmí lámat při nízké teplotě a trvalá deformace při vyšších teplotách nebo dlouhodobém zatížení musí být malá. Dalšími důležitými vlastnostmi asfaltů jsou fyzikálně chemické vlastnosti, chemické složení a povrchové vlastnosti, zejména přilnavost asfaltu ke kamenivu.

Hlavním uplatněním asfaltů je výstavba a údržba netuhých asfaltových vozovek. Takto se spotřebují asi tři čtvrtiny zpracovávaných asfaltů. Neustálý růst silniční dopravy a rozvoj silniční a dálniční sítě si vyžadují stálé dodávky silničních asfaltů. Každý asi zaregistroval ohromný rozvoj automobilové dopravy v této zemi od roku 1990. Čísla ukazují, že za posledních deset let se zvýšil počet osobních i nákladních vozidel o polovinu. Silniční síť však takový rozvoj nezaznamenala.

Stále rostoucí zatížení silniční sítě zvyšuje nároky na chování vozovek. Investoři zvažují, zda stavět silnice asfaltové nebo cementobetonové. Každá má své přednosti, oba typy se používají ve vyspělých státech s obdobnými geografickými a klimatickými podmínkami. S dnešními silničními asfaltovými technologiemi s použitím silničních modifikovaných asfaltů se umějí stavět netuhé vozovky schopné snášet vysoké zatížení.

Do skupiny silničních asfaltů se kromě standardních nemodifikovaných asfaltů zařazují také speciální nemodifikované tvrdé asfalty a asfalty s vysokým modulem tuhosti. Používají se pro lité asfalty silniční a hydroizolační a pro speciální hutněné kryty s vysokými moduly tuhosti. Další skupinu silniční asfaltů tvoří tzv. modifikované asfalty, kdy se ke zlepšení reologických vlastností asfaltového pojiva a ke zvýšení odolnosti asfaltových směsí k vyjíždění kolejí a k tvorbě mrazových trhlin asfalty upravují modifikací vhodnými polymery.

Na trhu je pestrá nabídka modifikovaných asfaltů z rafinériích nebo pojiv vyráběných ve vlastních modifikačních centrech některých silničních stavebních organizací. Rozhodující postavení mají pojiva na bázi termoplastických elastomerů. Díky výtečným vlastnostem vysoce modifikovaných silničních asfaltů se rozvinuly nové speciální technologie, např. pružné membrány, drenážní koberce, dilatační závěry.

K regeneraci starších krytů vozovek se používá tzv. ředěný asfalt. Silniční asfalt je zde zředěn lehkou nebo střední ropnou frakcí za účelem snížení viskozity, snížení aplikační teploty a dosažení regeneračního účinku zestárlého povrchu asfaltové vozovky. S ohledem na negativní ekologický dopad a na hořlavost II. třídy nebezpečnosti se objem ředěných asfaltů snižuje a jejich uplatnění je směrováno do speciálních regeneračních a vysprávkových technologií.

Posledním typem asfaltového pojiva používaným v silničním stavitelství jsou asfaltové emulze. Dnes se používají výhradně kationaktivní asfaltové emulze. Jde o trendovou a ekologicky výhodnou oblast výstavby a údržby asfaltových vozovek za studena. Používají se nejvíce pro nátěry vozovek, dále pro výspravy tryskovou metodou, kalové zákryty, spojovací postřiky, studené mikrokoberce a asfaltové směsi obalované za studena.

Pro zalévání spár cementobetonových krytů vozovek, trhlin asfaltových krytů, spár tramvajových panelů, městských dlažeb a zamezení průniku dešťové vody do spodních vrstev se používají asfaltové zálivky s různou výkonností, tj. schopností těsnit spáru při malých, středních nebo vysokých teplotních dilatacích.

Charakteristická přilnavost asfaltu k podkladu, hydrofobní vlastnosti a nízká cena předurčily asfalt jako vhodný materiál pro izolace staveb a částí staveb před nepříznivými účinky dešťové vody, zemní netlakové i tlakové vody, kondenzované páře a vlhkosti. Stavební izolační asfalty za horka zpracovatelné dnes již ustoupily širokému sortimentu asfaltových izolačních výrobků aplikovatelných za studena a slouží především jako polotovary pro výrobu izolačních pásů.

Významné místo v izolacích proti vodě má pokrývání střech. Zde se v rozhodujícím objemu dnes uplatňují izolace z oxidovaných nebo modifikovaných izolačních pásů. Pro údržbu, opravy a pokrývání střech menšího rozsahu se používají buď vodou ředitelné asfaltové suspenze nebo asfaltové tmely vždy v kombinaci s výztužnou vložkou. Pro nátěry zestárlých plechových střech se používají asfaltové laky. K dosažení lepšího vzhledu nátěru se používá červenohnědá asfaltová suspenze nebo reflexní nátěrové hmoty, jejichž reflexní vrstva odráží sluneční paprsky a snižuje ohřev střešní krytiny až o cca 15°C.

K izolaci částí staveb proti vodě, zejména základů a podzemních částí staveb proti zemní vlhkosti se víc než pásová izolace používají asfaltové hmoty aplikovatelné za studena. Pro zajištění dobrého spojení k betonovému podkladu se aplikují asfaltové penetrační laky. K lepení stavebních materiálů na betonový podklad se používají asfaltové lepící hmoty na bázi asfaltokaučuku a pryskyřice.

Asfalt nachází uplatnění i v dalších odvětvích průmyslu. Využívá se jeho velmi dobrých elektroizolačních vlastnosti a lazurového lesku k přípravě lesklých černých laků, pojivých vlastností pak k přípravě slévárenských forem, k přípravě gumárenských směsí, jako mazadlo ve válcovnách, jako pojivo k stabilizaci (solidifikaci) nebezpečných odpadů.

V České republice je výroba asfaltových výrobků soustředěna do rafinérií, ve světě však jejich výroba někdy bývá od rafinérie zcela oddělena. Asfaltové výrobky tak kolísají mezi rafinérskými a stavebními výrobky. Mezi stavební výrobky asfalty zařazuje i platná evropská legislativa a ta asfalty a asfaltové výrobky musí být jako stavební výrobky certifikovány autorizovanou osobou a pro jejich použití se vydává stavební technické osvědčení.

Kontakty


buy mirtazapine 30mg

buy mirtazapine online

buy amitriptyline online uk

buy amitriptyline

symbicort asthma

symbicort

buy naltrexone ireland

naltrexone for pain website

naltrexone implant

naltrexone implant damonpayne.com

naltrexone implant

naltrexone

mixing xanax and weed

mixing zoloft and weed

albuterol otc walgreens

albuterol otc

albuterol otc

albuterol otc walgreens blog.ladymaggie.com

naltrexone side effects

naltrexone

alcohol and mirtazapine

mirtazapine side effects

symbicort 160/4.5

symbicort asthma attack nivot.org

ciproxin

ciproxin

sertraline and alcohol use

sertraline and alcohol death

albuterol otc walgreens

over the counter albuterol cvs

buy naltrexone 3mg

naltrexone dosage read here

mixing viagra and weed

mixing xanax and weed

symbicort generic alternative

symbicort

citalopram alcohol blackout

citalopram 20mg and alcohol coyotesgame.com

cialis pillola

pillola cialis per uomo blog.hologrambirds.com

viagra prodej praha

viagra

mixing melatonin and weed

mixing zoloft and weed

pillola cialis scaduta

tadalafil generico 5 mg prezzo

low dose naloxone vs naltrexone

low dose naloxone vs naltrexone read here

over the counter albuterol inhaler walmart

over the counter albuterol walgreens online

mixing weed and adderall

mixing ibuprofen and weed

citalopram alcohol interactions

citalopram and alcohol

narcan vs naltrexone

suboxone naloxone and naltrexone

albuterol nebulizer otc

over the counter albuterol walgreens click here

sertraline alcohol nhs

sertraline and alcohol

mixing lexapro and weed

mixing viagra and weed

cialis generico italia

cialis generico online click

mixing zoloft and weed

mixing xanax and weed motoblog.benndorf.de

symbicort generic canada

symbicort otc blog.chessendgames.com

symbicort asthma action plan

symbicort

cialis online

tadalafil prezzo read here

benadryl and pregnancy tests

benadryl pregnancy second trimester

viagra cena

viagra na prodej blog.pleasetech.com

benadryl pregnancy nausea

benadryl and pregnancy

ventolin over the counter canada

ventolin

acquistare cialis 5 mg

cialis generico go

fluoxetine and alcohol interaction

fluoxetine and alcohol liver

cialis generico prezzo piu basso

generico cialis italia

pregabalin 150

pregabaline sandoz mha.dk

viagra cena dr max

viagra cena blog.caregiverlist.com

mirtazapine and alcohol cravings

mirtazapine weight gain read here

naloxone and naltrexone

compare naloxone and naltrexone

amitriptyline and alcohol side effects

amitriptyline sleep shellware.com

fluoxetine and alcohol nhs

fluoxetine and alcohol withdrawal go

fluoxetine alcohol liver

prozac alcohol liver online

mixing zoloft and weed

mixing adderall and weed

naltrexone vs naloxone usmle

is naloxone and naltrexone the same go

naloxone versus naltrexone opioid

naloxone nalorphine and naltrexone read here

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

sertraline withdrawal

sertraline withdrawal

viagra prodej

viagra prodej praha blog.pragmos.it

ventolin inhaler

ventolin syrup

viagra prodej cena

viagra generika

symbicort inhaler cost

symbicort forte turbuhaler tonydyson.co.uk

buprenorphine naloxone and naltrexone

when to use naloxone vs naltrexone sunilrav.com

tadalafil online

cialis generico online italia consegna veloce open

naltrexone and naloxone difference

difference between naltrexone and naloxone

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine alcohol hangover cogimator.net

mixing ibuprofen and weed

mixing xanax and weed read here

naloxone compared to naltrexone

suboxone naloxone and naltrexone

generico cialis italia

cialis generico online blog.fetish-kinks.com

lexapro and pregnancy risks

lexapro pregnancy risk redirect

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

pillola cialis controindicazioni

acquistare cialis originale on line

naloxone vs naltrexone

naloxone versus naltrexone opioid

augmentin sciroppo

augmentin compresse

viagra prodej praha

viagra cena dr max read here

albuterol otc alternative

over the counter albuterol inhaler click

fluoxetine alcohol

fluoxetine and alcohol

cialis generico in farmacia

tadalafil generico prezzo

naltrexone vs naloxone

potency of naloxone and naltrexone

tadalafil online

cialis generico 2017 click here

prednisolon og alkohol

prednisolon redirect

prednisolon kol

prednisolon

citalopram hydrobromide and alcohol

citalopram and alcohol

naltrexone and naloxone difference

naltrexone vs naloxone mechanism of action carp-fishing.nl

acquistare cialis online

cialis generico

prednisolon bivirkninger

prednisolon

amlodipin

amlodipine go

viagra prodej cena

viagra cena

citalopram alcohol anxiety

citalopram and alcohol

how to buy abortion pill online

can i buy the abortion pill over the counter

benadryl and pregnancy cleft palate

benadryl pregnancy second trimester mipnet.dk

tadalafil generico sandoz

cialis generico open

methyl naltrexone vs naloxone

difference between naltrexone and naloxone

albuterol nebulizer otc

over the counter albuterol rt66casino.com

over the counter albuterol inhaler walmart

otc albuterol sulfate

ventolin over the counter canada

ventolin

amlodipine

amlodipine xn--sorpendlerklub-sqb.dk

lamictal pregnancy birth defects

lamictal pregnancy

naltrexone implant

naltrexone

cialis generico 2017

cialis controindicazioni

mixing lexapro and weed

mixing adderall and weed

serevent generic

serevent side effects

cialis generico 5 mg

cialis online testbed.idippedut.dk

naltrexone online

naltrexone online

seroquel monographie

seroquel notice

pillola cialis prezzo

cialis generico prezzo

ventolin vs proair cost

ventolin vs proair

mixing xanax and weed

mixing adderall and weed

generico cialis italia

cialis generico online blog.lakerestoration.com

pregabaline beker

pregabaline sandoz redirect

tadalafil generico 5 mg prezzo

cialis generico

can you drink alcohol with sertraline

sertraline reviews

generico cialis italia

pillola cialis cosa serve

buscopan reflusso

buscopan

buy abortion pill uk

cheap abortion pill online

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone oral reviews click here

buy abortion pill

abortion pill online pharmacy uk

abortion pill online uk

buy abortion pill

ciproxin sciroppo

ciproxin read here

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews yunaweddings.com

abortion pill online pharmacy

abortion pill online uk

ventolin vs proair price

ventolin vs proair price read here

abortion pill online pharmacy uk

buy abortion pill

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone reviews

rescue inhaler otc

otc asthma inhaler uk

otc inhaler for wheezing

asthma rescue inhaler not working blog.idilbaby.com

cialis generico prezzo

acquistare cialis con paypal charamin.com

asthma rescue inhaler overuse

over the counter asthma inhalers

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews webmd bistromc.org

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler walmart

rescue inhaler

over the counter asthma inhalers

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews reddit westshoreprimarycare.com

cialis 20mg pribalovy letak

cialis 20mg cena blog.nvcoin.com

viagra prodej praha

viagra cena lekaren read here

buy abortion pill uk

abortion pill online buy go

adderall and weed high

adderall weed seizure redirect

cialis sample coupon

cialis free coupon asser.nl

koupit cialis online

cialis 20mg cena

tadalafil mylan

cialis generico in farmacia esiste

cialis cena 20 mg

cialis cena

otc asthma inhaler walgreens

over the counter asthma inhalers

free coupon for cialis

online cialis coupons

cialis generico 5 mg

acquistare cialis in contrassegno

premarin coupons

premarin without a prescription

cialis koupit

cialis cena bez recepty lasertech.com

cialis generico forum

pillola cialis effetti azpodcast.azurewebsites.net

cialis cena

cialis

naltrexone naloxone ptsd

naloxone vs naltrexone sigridw.com

jardiance generic

jardiance dosage

naloxone or naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion prices

information on abortion go

cialis prezzo

tadalafil 5 mg sporturfintl.com

jardiance coupon for medicare

jardiance

buprenorphine naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...