Svět ropy

Ropa je směsí přírodních látek, která vznikla fyzikálně chemickými procesy během mnoha milionů let. Naleziště se nacházejí na souši, na dně moří i oceánů. Ropa se dobývá čerpáním z hloubkových vrtů provedených různými postupy a zařízeními. Po jednoduché úpravě na nalezišti se přepravuje ropovody do míst, odkud je dále přepracována ke zpracování do rafinérií.

Ropa je pro současnou civilizaci především hlavním zdrojem energie. Ještě v roce 2008 byla celosvětová spotřeba energie kryta z 80 % fosilními palivy a největší podíl z nich dodala právě ropa - celých 39 % (podíl uhlí byl 33 %, podíl zemního plynu 28 %). Dominantní postavení ropy jako energetické suroviny však nyní již přebírá uhlí. Jeho produkce v posledních letech roste rychleji (v Číně) než produkce ostatních fosilních paliv.

Ropa je také jednou z nejdůležitějších surovin pro chemický průmysl. Zpracováním ropy v rafineriích se zajišťuje výroba topných plynů a olejů, pohonných hmot pro vozidla, letadla a lodě, výroba motorových, průmyslových a topných olejů, výroba rozpouštědel, parafínu, polymerů, asfaltu a výroba základních chemikálií pro navazující odvětví chemického průmyslu.


Původ a vznik ropy

Původ ropy je převážně organický a přepokládá, že ropa je tvořena rozloženými zbytky malých organismů, jež žily v oceánech před miliony let. Po svém uhynutí byly překryty vrstvou sedimentů. Časem tíha těchto vrstev přeměnila těla mrtvých organismů a dala vzniknout surové ropě.

Fyzikálně chemické vlastnosti

Ropa je složitá směs chemických sloučenin, tvořených uhlíkem, vodíkem, dále heteroatomy - sírou, dusíkem a kyslíkem a také řadou stopových prvků jako je vanad, nikl a další. Ropu tvoří zejména uhlovodíky různé molekulové hmotnosti a různé délky uhlovodíkových řetězců jako jsou alkany (parafiny) a izoalkany, cykloalkany a aromáty. Jejich různé struktury jim dávají různé body varu a další vlastnosti. Podle své struktury, molekulové hmotnosti a vlastností se jednotlivé látky v rámci rafinérského zpracování ropy stávají součástí některého z produktů, nebo podléhají přeměně za účelem zajištění požadovaných vlastností těchto produktů.

Zdroje ropy pro ČR

Rafinérie v České republice nakupují ropu od těžebních firem v místě těžby a prostřednictvím ropovodů, případně i lodních tankerů, ji dopravují na místo zpracování. Najímají si k tomu specializované přepravní firmy, kterým ropovody patří. V České republice je to společnost MERO, která ropu také skladuje i pro strategické zásoby Správy hmotných rezerv. Česká republika po přistoupení k Evropské unii má povinnost skladovat zásoby ropy a ropných produktů, které by vystačily po přerušení dodávek na 90 dní.

Hlavním zdrojem ropy pro Českou republiku jsou naleziště v Ruské federaci. Ruská ropa s vysokým podílem síry do České republiky proudí z Ruska jižní větví ropovodu Družba přes Bělorusko, Ukrajinu a Slovensko. Ropy z ostatních zdrojů, často s vyšším podílem parafínu, se dodávají prostřednictvím ropovodu IKL. Ten začíná v bavorském Vohburgu poblíž Ingolstadtu, kde je napojen na ropovod TAL, dopravující ropu přes Alpy z terminálu v italském Terstu na pobřeží Jaderského moře. Malou část své spotřeby pokrývá Česká republika vlastními zdroji z nalezišť na Jižní Moravě.

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...