Výkladový slovník

Chromatografie


fiogf49gjkf0d

(angl. chromatography)

Analytická metoda založená na rozdílné retenci (zadržování) jednotlivých látek při průchodu chromatografickou kolonou nebo podobným systémem. Vzorek je kolonou unášen médiem a na jejím konci vycházejí látky postupně podle jejich retence; jejich průchod je měřen vhodným typem detektoru.
Chromatografické metody se dále dělí podle skupenství použitého transportního média (tzv. mobilní fáze), typu náplně kolony (tzv. stacionární fáze), případně principu použitého detektoru. Pro analýzu benzínů je např. vhodná plynová chromatografie, kdy se analyzovaný vzorek odpaří a na koloně se dělí v parní fázi. Pro produkty a frakce s vysokým bodem varu se používají různé metody kapalinové chromatografie, kdy je mobilní fází vhodné rozpouštědlo a stacionární fází nejčastěji různé typy adsorbentů.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...