Výkladový slovník

Fischer-Tropschova syntéza


fiogf49gjkf0d

(angl. Fischer-Tropsch synthesis)

Technologie výroby organických látek na bázi syntézního plynu – směsi vodíku a oxidu uhelnatého, navržená v roce 1920 německými chemiky Fischerem a Tropschem. Je základem jedné z variant výroby kapalných paliv z alternativních (neropných) zdrojů. Potřebný syntézní plyn může pocházet ze zpracování uhlí, zemního plynu nebo biomasy.
Produkty katalytické reakce jsou alkany, alkeny a alkoholy, vznikající podle následujících reakcí:
(2n + 1)H2 + nCO -> CnH2n+2 + nH2O
2nH2 + nCO -> CnH2n + nH2O
2nH2 + nCO -> CnH2n+1OH + (n-1)H2O
Podle konstrukce reaktoru, použitého katalyzátoru, složení suroviny a reakčních podmínek se mění složení reakčních produktů. Používají se katalyzátory na bázi kobaltu a nověji železa, v trubkových, fluidních nebo suspenzních reaktorech.
Pro výrobu motorových paliv mají produkty nevyhovující vlastnosti – u benzínových frakcí je to malé oktanové číslo, u frakce odpovídající motorové naftě špatné nízkoteplotní vlastnosti. Proto musí být podrobeny dalšímu zpracování, zpravidla izomerací.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...