Výkladový slovník

Fischer-Tropschova syntéza


fiogf49gjkf0d

(angl. Fischer-Tropsch synthesis)

Technologie výroby organických látek na bázi syntézního plynu – směsi vodíku a oxidu uhelnatého, navržená v roce 1920 německými chemiky Fischerem a Tropschem. Je základem jedné z variant výroby kapalných paliv z alternativních (neropných) zdrojů. Potřebný syntézní plyn může pocházet ze zpracování uhlí, zemního plynu nebo biomasy.
Produkty katalytické reakce jsou alkany, alkeny a alkoholy, vznikající podle následujících reakcí:
(2n + 1)H2 + nCO -> CnH2n+2 + nH2O
2nH2 + nCO -> CnH2n + nH2O
2nH2 + nCO -> CnH2n+1OH + (n-1)H2O
Podle konstrukce reaktoru, použitého katalyzátoru, složení suroviny a reakčních podmínek se mění složení reakčních produktů. Používají se katalyzátory na bázi kobaltu a nověji železa, v trubkových, fluidních nebo suspenzních reaktorech.
Pro výrobu motorových paliv mají produkty nevyhovující vlastnosti – u benzínových frakcí je to malé oktanové číslo, u frakce odpovídající motorové naftě špatné nízkoteplotní vlastnosti. Proto musí být podrobeny dalšímu zpracování, zpravidla izomerací.
Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...