Výkladový slovník

Emise


fiogf49gjkf0d

(angl. emission, emissions)

Uvolňování (látky nebo látek) do prostředí. Nejčastěji hovoříme o emisích škodlivin z výroby, manipulace, dopravy, skladování a spalování fosilních paliv a jejich produktů do životního prostředí. Nejsledovanějšími skupinami látek jsou v tomto případě uhlovodíky, oxid uhelnatý, oxidy síry, oxidy dusíku, pevné částice. V některých případech se sledují i emise dalších vybraných látek, zpravidla těch, které jsou emitovány v malém množství, ale vyznačují se vysokou toxicitou.
V souvislosti se spotřebou neobnovitelných zdrojů a dlouhodobým vlivem lidské činnosti na zemské klima se často diskutují emise oxidu uhličitého, který je vedle vody hlavním produktem spalování klasických paliv a je považován za hlavního představitele tzv. skleníkových plynů.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...