Výkladový slovník

Destilační křivka


fiogf49gjkf0d

(angl. distillation curve)

Křivka závislosti teploty kondenzujících par vzorku na oddestilovaném množství v procentech. Destilační křivka popisuje distribuci sloučenin, přítomných ve vzorku, podle bodu varu.
Destilační křivka je jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality ropných produktů, zejména motorových paliv, ale i samotné surové ropy.
Stanovuje se normovanými postupy, založenými většinou na postupné destilaci vzorku a záznamu závislosti bodu varu odcházejících látek na oddestilovaném množství. Používají se ale i alternativní postupy, jako např. tzv. simulovaná destilace - chromatografická analýza vzorku s následným přepočtem výsledků na destilační křivku.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...