Výkladový slovník

Absorpce


fiogf49gjkf0d

(angl. Absorption)

Proces využívaný k odstranění plynných (nebo těkavých kapalných) látek díky jejich rozpustnosti v kapalinách. V širším smyslu se může jednat i o záchyt kapalin nebo plynů v pevných látkách, pokud k záchytu dochází v objemu absorbentu (na rozdíl od adsorpce, kde se jedná o záchyt na povrchu adsorbentu). K rozpouštění může docházet na základě působení fyzikálních sil, ale i chemických reakcí (chemisorpce). Typickým příkladem využití absorpce je vypírání sulfanu nebo oxidu uhličitého ("kyselé plyny") pomocí aminů, sušení plynů záchytem vlhkosti v glykolech nebo rekuperace těkavých uhlovodíků.

Absorpce se provádí v absorbérech, což jsou zpravidla patrové nebo náplňové kolony. Plyn vstupuje na spodek kolony, ve které se protiproudně stýká s absorpčním médiem, do kterého přechází odstraňované látky. Vyčištěný plyn odchází hlavou, zatímco nasycené absorpční médium spodkem kolony, aby se dále podrobilo (nejčastěji destilačně) regeneraci pro další použití.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...