Výkladový slovník

MTBE


fiogf49gjkf0d

(Angl. Methyl-tert. butyl ether)

Methyl-terc. butyl éter. Syntetická vysokooktanová složka automobilových benzínů. Surovinami pro jeho výrobu jsou metanol a izobuten.
Oktanové číslo výzkumnou metodou je 115, MTBE je tedy významnou součástí benzínů vyráběných v některých rafineriích, zejména tehdy, pokud v rafinerii není k dispozici jiný významný zdroj složek s vysokým oktanovým číslem (izomerát, atd.).
Význam MTBE stoupl zejména v období, kdy docházelo k zákazu použití tetraethylolova jako antidetonační přísady benzínů. Zároveň bylo MTBE důležitým představitelem kyslíkatých složek, které se prosazovaly při mísení benzínu v rámci pokusů o jejich reformulaci v 90. letech minulého století zejména v USA. Cílem reformulace bylo zejména příznivější složení benzínů s ohledem na nižší emise automobilových motorů. Následně bylo v několika případech zjištěno ohrožení zdrojů pitné vody, které byly kontaminovány MTBE díky jeho rozpustnosti ve vodě a jeho stabilitě, a použití MTBE bylo omezeno. U nás je obsah MTBE v automobilovém benzínu limitován zejména celkovým obsahem kyslíku 2,7 % (ČSN EN 228), přičemž další kyslíkatou složkou přítomnou v benzínu je dnes etanol.

Vybrané vlastnosti MTBE:
Bod varu:              55.2 °C
Bod vzplanutí        -30°C
Meze výbušnosti   1,5-8,5 %
Hustota při °C       740,5 kg/m3 
Tlak par při 25°C   33,4 kPa 
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...