Výkladový slovník

CNG


fiogf49gjkf0d

(Z angl. Compressed Natural Gas)

Stlačený zemní plyn. Jeho hlavní použití spočívá v mobilních aplikacích, zejména při pohonu motorových vozidel se zážehovým motorem. Do tlakových nádrží se plní v kompresních stanicích při tlaku cca 25 MPa. Při kompresi zemního plynu na uvedený tlak se spotřebovává významné množství energie.
Z hlediska spalování v automobilových motorech se jedná o velmi čisté palivo. Vyznačuje se příznivým složením emisí (tvořených téměř výhradně nespáleným metanem) bez obsahu aromatických uhlovodíků. Jako pozitivní se hodnotí i menší emise oxidu uhličitého ve srovnání se spalováním benzínu. To je dáno vysokým poměrem uhlík/vodík v molekule metanu.
Z technického hlediska je výhodné vysoké oktanové číslo metanu, které umožňuje použití vysokého kompresního poměru u motorů na CNG. Ve většině případů jsou však palivové soustavy automobilů na CNG koncipovány jako duální (benzín/CNG). Nevýhodou CNG je naopak relativně malé množství paliva v jednotkovém objemu tlakové nádrže a tedy malý dojezd na jednu náplň.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...