Výkladový slovník

Lambda


fiogf49gjkf0d

(angl. air/fuel ratio)

Součinitel přebytku vzduchu - číslo udávající skutečné množství vzduchu použitého při spalování, vztažené k teoretickému množství nezbytnému na úplné spálení paliva na oxid uhličitý (CO2) a vodu (H2O). Při právě stechiometrickém poměru paliva a vzduchu je lambda = 1.
Tento parametr je často zmiňován v souvislosti se zážehovými motory vybavenými tzv. třícestným katalyzátorem. Aby třícestný katalyzátor mohl odbourávat jak nespálené uhlovodíky, tak oxidy dusíku, měla by spalovaná směs obsahovat právě stechiometrické množství vzduchu. Proto je okamžité množství paliva dodávané do motoru regulováno řídící jednotkou motoru na základě signálu tzv. lambda-sondy, což je senzor reagující na koncentraci kyslíku ve spalinách.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...