Výkladový slovník

Abecední řazení | Poslední přidané


Mazut

fiogf49gjkf0d

(angl. petroleum residue, mazut)

Mazut je zbytek z atmosférické destilace ropy. Může být použit jako těžký topný olej, nebo dále destilován za sníženého tlaku vakuovou destilací, kterou jsou získávány olejové frakce a vakuový destilační zbytek - asfalt.Tanker

fiogf49gjkf0d

Plavidlo určené pro dopravu kapalných látek. Nejčastěji se jedná o lodi přepravující ropu, kde trup lodi je přímo tvořen komorami naplněnými přepravovaným materiálem, s výtlakem 25 000 až 550 000 tun.Avgas

fiogf49gjkf0d

Zkratka pro letecký benzin (aviation gasoline). Letecký benzin se používá v pístových motorech malých letadel, na rozdíl od proudových, turbodmychadlových či turbovrtulových leteckých motorů, kde je palivem letecký petrolej ("kerosin").

Letecký benzin je nejčastěji dostupný v kvalitě Avgas 100LL (benzin letecký s oktanovým číslem 100 jednotek a sníženým obsahem olova).Parafín

fiogf49gjkf0d

(angl. wax, petroleum wax)

Produkt získaný procesy odparafínování z ropných destilátů, obsahujících velké množství nasycených uhlovodíků, tuhých při běžných teplotách. Mezi ně patří především n-alkany a další uhlovodíky obsahující v molekule lineární řetězce. Rafinovaný parafín je světlý až bílý, jeho hlavní využití je při výrobě obalů, svíček apod.

Anglický termín paraffin označuje nasycený uhlovodík (alkan).Alkany

fiogf49gjkf0d

(angl. alkanes)

Nasycené uhlovodíky - neobsahující v molekule dvojné vazby. Tvoří homologickou řadu se sumárním vzorcem CnH2n+2, přičemž alkany s počtem uhlíkových atomů větším než 3 mohou existovat jako izomery, tj. látky se stejným sumárním vzorcem, ale odlišnou strukturou. S počtem uhlíkových atomů roste počet možných izomerů pro stejný sumární vzorec.

Obecně lze alkany dělit na lineární (nerozvětvené) - n-alkany a rozvětvené izoalkany.Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...