Složení ropy

Ropa je žlutohnědá až téměř černá olejovitá hořlavá kapalina s hustotou mezi 700 až 850 kg/m3, jen výjimečně blížící se hustotě vody. Ropa obsahuje tisíce organických sloučenin různé struktury. Naprosto převažující strukturní skupinou jsou uhlovodíky (až 86 % hm.). Další dvě významné strukturní skupiny obsažené v ropě jsou heterosloučeniny a vysokomolekulární sloučeniny.

Na světě je otevřeno mnoho set bohatých ropných ložisek a z každého ložiska se těží ropa, která se vzhledem, fyzikálními vlastnostmi a výtěžky produktů při zpracování liší od rop z jiných ložisek - často i blízkých. V podstatě však všechny tyto těžené ropy obsahují stejné složky a liší se jen vzájemným poměrem jednotlivých strukturních skupin a jednotlivých strukturních tříd.

Uhlovodíky jsou organické sloučeniny skládající se pouze z uhlíku a vodíku. Uhlovodíky v ropě se rozdělují do několika strukturních tříd: alkany (ty lze dále rozdělit na nerozvětvené a izoalkany), cykloalkany a aromáty. Dále jsou jednotlivé třídy podrobněji popsány.

Sloučeniny s obsahem heteroatomů (jiných než uhlík a vodík) tvoří další významnou skupinu látek - ať už proto, že ovlivňují vlastnosti ropných produktů, provoz rafinérských procesů, nebo jsou zdrojem neuhlovodíkových rafinérských produktů, jako je elementární síra.

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...