Metody hledání

Ropa vzniká a většinou se nachází pod povrchem Země v hloubce několika desítek metrů až kilometrů. Nejhlubší ropný vrt zatím dosáhl hloubky přes 9 km. Ropa je „nasáknuta“ v propustných horninách a ložisko se vytvoří tam, kde jsou tyto kolektory utěsněny nepropustnými horninami tak, že ropa lehčí než voda už nemůže stoupat dál k povrchu.

horninový cyklusVěda, která se touto problematikou zabývá je GEOLOGIE, naftoví geologové, v týmech s geofyziky, paleontologů, geochemiky a dalšími odborníky, hledají ropo-plyno nadějné oblasti a provádějí průzkum, který jim poskytuje další informace o přítomnosti uhlovodíků a existenci ložiskových pastí. Povrchové vývěry ropy nebo plynu signalizují, že oblast může skrývat ložiska. Horniny na zemském povrchu jsou utvářeny různými geologickými pochody jako např. eroze, tektonika, vrásnění či zvětrávání. Jen omezeně lze povrchovou geologickou stavbu přenést do hloubky. Pro poznání hlubší stavby zemské kůry se využívá geofyzikální měření. Geofyzikální metody, stejně jako vytvořené geologické modely (mapy a řezy) sice neposkztují definitivní důkaz o přítomnosti ložiska a nasycení uhlovodíky, ale dovolují zjistit existenci příznivých tektonických struktur.

Nalezení ropného nebo plynového ložiska je složitý proces, zvláště dnes, kdy většina ložisek v přístupných oblastech již byla objevena a uhlovodíky se musí vyhledávat v méně přístupných, geologicky složitějších a většinou hlubších oblastech.

Geofyzikální metody

Geofyzika je věda, která fyzikálními metodami zjišťuje vlastnosti a stavbu zemské kůry. Základními metodami při hledání ložisek uhlovodíků jsou:

Gravimetrické měření

příklad gravimetrické mapyGravimetrie je založena na studiu tíhového pole Země, jehož projevem je zemská přitažlivost. Pro geologickou interpretaci se využívají hustotní rozdíly mezi jednotlivými horninami, které se projevují odchylkou tíže od maximální hodnoty tzv. tíhová anomálie. Pomocí těchto interpretací lze najít oblasti, kde se horniny vyklenují či tvoří pánve (stará moře).

Seismický průzkum

Seismické měření je založeno na registraci vlnění, které se vyvolává výbuchem nebo vibrací. Rozdíly v elastických vlastnostech hornin způsobují, že se vlny na rozhraní různých prostředí lámou nebo odrážejí a tak se dostávají k povrchu, kde je můžeme registrovat. Reflexní metoda využívá vlny odražené, refrakční vlny lomené.

seismické měření
seismické měření

Odpaly náloží v mělkých vrtech nebo vibrace ze speciálních aut vyvolávají seismické vlny, které se šíří v horninách a odrážejí z jejich rozhranní. Na povrchu umístěné geofony tyto odražené záchvěvy registrují, přeměňují na elektrické signály, které se zapisují v aparaturách měřících vozů. Z časových záznamů odražených vln lze odvodit hloubku a polohu vrstev v zemské kůře. Tak lze určit struktury (podpovrchové tvary vrstev), které mohou pravděpodobně vytvářet pasti = ložiska pro přírodní uhlovodíky.

Měření je možno provádět na profilu (2D) a nebo jako v ploše (3D), kdy je zdrojovými i měřícími body pokryt obdélník na zemském povrchu. Při zpracování dat tak lze získat prostorovou kostku dat, ve které lze vytvořit libovolný seismický řez v horizontálním i vertikálním směru.

Interpretace seismického měření

Interpretace vychází ze spojováním reflexů, které mají stejný charakter a představují stejnou vrstvu (horizont). Provádí se většinou na počítači interpretace spolu s různými úpravami vlnového obrazu. Vyznačením a digitalizací téhož horizontu na více profilech lze vytvořit (časovou) mapu seismického horizontu.

různé typy interpretovaných a neinterpretovaných seizmických řezů
různé typy interpretovaných a neinterpretovaných seizmických řezů

Geologické mapy

Geologové trojrozměrné informace o povrchové nebo podpovrchové stavbě Země zobrazují v geologických mapách. Jsou desítky různých geologických map. Mezi základní patří povrchové geologické mapy, které zobrazují geologické jednotky na zemském povrchu, popř. odkryté geologické mapy, kdy nejsou zachyceny nejmladší (čtvrtohorní) geologické sedimenty, které na povrchu zpravidla převládají.

Důležitou kategorií jsou strukturní mapy, které zobrazují průběh vybrané vrstvy (horizontu) tak, že ukazují její hloubku od pomyslné hladiny moře (0m). Takto bývá zobrazován i povrch roponosných (korektorských) vrstev. Tam, kde taková mapa ukazuje elevaci (kopec) může být ložisko ropy nebo plynu. Při zpracování seismického měření vznikají seismické (časové) mapy jednotlivých interpretovaných horizontů.

různé typy geologických map
různé typy geologických map

Geologické řezy

Zobrazení stavby zemského povrchu je nejlépe patrné na geologickém řezu. Pro jeho konstrukci se využívají jak informace z povrchových měření (úklon a směr úklonu vrstev), tak výsledky získané z vrtů (profily, statigrafické a litologické hranice, karotážní křivky). Podkladem mohou být i seismcké řezy. Každý geologický řez je jen částečným přiblížením ke skutečné stavbě Země.

různé typy geologických řezů
různé typy geologických řezů

Počítačová vizualizace

Dnes geologové používají počítače pro interpretaci seismických měření, zpracování a vyhodnocování karotážních měření, ale i pro sestavování geologických modelů (řezů a map). Je řada programů, které geologům při této práci slouží. Konečný model je možno zobrazit i prostově 3D vizualizací.

počítačová vizualizace 3D
počítačová vizualizace 3D

Při geologickém zpracování a vyhledávání vhodných ložiskových struktur se využívá i dálkový průzkum země, který se zabývá pořizováním leteckých a družicových snímků, jejich zpracováním a analýzou za účelem tvorby topografických tématických map. V současné době se pro pořizování družicových snímků používá mnoha různých družic (využívají elektromagnetické záření nebo více intervalů spektra-obrazová spektrometrie, vytváří se obrazové záznamy daného území ve velmi úzkých, na sebe navazujících intervalech spektra v oblasti viditelného, blízkého a středního infračerveného záření.

Výsledky leteckých či družicových snímkování se využívají pro geologické mapování (rozpoznávání jednotlivých minerálů a hornin, tektonických linií a strukturních prvků). Pomocí pasivního mikrovlnného snímání kdy je měřena přirozená dlouhodobá energie vyzářená objekty na zemském povrchu se zjišťují charakteristiky svrchní vrstvy půdy, mapuje teplota půdy a půdní vlhkosti či studuje minerální obsah půd.

Cílem práce naftových geologů je nalézt struktury, které mohou tvořit ložiskové pasti pro přírodní uhlovodíky. Takto definované struktury („leads“) je nutno ocenit. Na základě předpokládaných parametrů (mocnost a plocha sycené vrstvy, pórovitost a stupeň nasycení, množství rozpuštěných plynů v ropě, mechnismus předpokládané těžby a režim ložiska, vytěžitelnost a dalších se odhadují možné zásoby uhlovodíků ve struktuře. Odhaduje se i pravděpodobnost existence takto odhadnutých zásob a jejich nálezu.

Při ekonomickém ocenění výnosnosti záměru se posuzuje počet vrtů nutných k vytěžení zásob a náklady s tím spojené stejně jako náklady potřebné k vytěžení suroviny. Porovnáním všech hodnot lze posoudit, zda geology nalezenou strukturu je ekonomické ověřit vrtem. Každý hlubinný vrt je velmi drahý a proces rozhodování tom, zda je pravděpodobnost nálezu ložiska vyvážena možným ekonomickým výnosem patří k „know-how“ každé naftové firmy, když zařazuje nalezenou strukturu do portfolia svých rozvojových aktivit.

Kontakty


viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...