Kyslíkaté sloučeniny v ropě

Kyslíkaté sloučeniny jsou běžnou součástí rop, ale hlavně jsou obsaženy v mladých a nevyzrálých ropách. Běžné americké ropy obsahují jen 0,01 až 0,35 % hm O. V ruských ropách je obsah kyslíku větší od 0,2 do 1,05 % hm O. Maximální obsah byl nalezen v jedné mladé kalifornské ropě (2,5 % O).

Většina organicky vázaného kyslíku v ropě je v karbonylových skupinách mastných kyselin, alifatických ketonů a naftenových kyselin. Nevýznamné množství je vázáno v etherech, esterech a alkoholech. Nalezeny byly též aromatické ketony, acetofenon a jiné alkyl-fenylketony a aromatické alkoholy: fenol, kresol aj. Hlavní podíl kyslíku do ropy zřejmě přinesly mastné kyseliny, které v ropě zanechaly tak velké množství alifatických řetězců.

Složení kyselin a ketonů bylo podrobně určeno v západosibiřských ropách. Ty obsahují homologickou řadu mastných kyselin od C12 do C24 s jasnou převahou sudých členů a predominancí kyseliny palmitové (C16) a kyseliny stearové (C18). V relativně vysokých koncentracích jsou také zastoupeny kyseliny C14 a C12. Alifatické ketony v těchto ropách mají strukturu 2-alkanonů (methyl-alkylketonů) s rovným řetězcem. Přítomna je homologická řada od C8 do C28 bez jakékoliv preference sudých nebo lichých členů. Řada kulminuje u členů C15 – C16.

Vedle mastných kyselin a kyselin s isoprenoidním řetězcem jsou v ropách (hlavně naftenických a asfaltických) přítomny též kyseliny naftenové. Monocyklické naftenové kyseliny mají základní strukturu cyklopentyloctové kyseliny, cyklopentankarbonové kyseliny a cyklohexankarbonové kyseliny. Na cyklech mají zpravidla několik krátkých alkylů.

Polycyklické naftenové kyseliny jsou různě alkylované deriváty těchto základních struktur (s různou pozicí karboxylové skupiny):

příklady struktur polycyklických naftenových kyselin
příklady struktur polycyklických naftenových kyselin

V jedné kalifornské ropě z pliocenu (Midway Sunset Field) byly mezi izolovanými kyselinami identifikovány i čtyři steroidní kyseliny: dva stereoizomery 5α-pregnankarboxylové kyseliny a dva stereoizomery 5α-cholanové kyseliny.

kyselina cholanová
kyselina cholanová

Nález vzbudil pozornost, poněvadž tyto tzv. žlučové kyseliny se vyskytují pouze v živočišné říši. Vyvstala nová otázka, zda snad zvířecí zbytky mohly nějakým malým dílem přispět ke vzniku ropy.

Polycyklických naftenových kyselin byl v ropě identifikován velký počet. Některé z nich mají v molekule až 6 kruhů a obsahují více než 35 uhlíkových atomů. Některé tyto kyseliny obsahují síru, jiné mají v molekule až 3 aromatická jádra.

Kyslíkaté heterocyklické sloučeniny jsou v ropě jen v malém množství. Jsou většinou odvozeny od pětičlenného furanu:

benzofuran, dibenzofuran a benzonaftofuran
benzofuran, dibenzofuran a benzonaftofuran

Výjimečně jsou odvozeny od šestičlenného pyranu a bicyklického chromenu. Některé tyto sloučeniny obsahují v molekule dva atomy kyslíku – jeden atom vázaný heterocyklicky a druhý v ketoskupině. Jsou to alkylderiváty pyronu a chromonu. Sloučeniny s tímto skeletem jsou rozšířeny v rostlinách (alkaloidy, rostlinná barviva aj.). Před několika lety byl v celé řadě norských rop (Central Graben, Viking Graben, Haltenbanken) nalezen poprvé i tricyklický derivát xanthon a řada jeho methylhomologů.

γ-pyron, chromon a axanthon
γ-pyron, chromon a axanthon

Škodlivé účinky kyslíkatých sloučenin v ropě souvisejí s jejich kyselostí. Ta se všeobecně posuzuje podle celkového čísla kyselosti, označovaného akronymem TAN (Total Acid Number). Při destilaci ropy přecházejí kyselé složky do atmosférických i vakuových frakcí. Příklad je uveden v tabulce pro indickou ropu Duri:


V rafinériích je již dlouho známo, že hodnota TAN je určitým měřítkem korozivnosti ropy. Vysokoteplotní (220 – 400 °C) koroze destilačních zařízení bývá zpravidla větší, je-li TAN zpracovávané ropy větší než 0,5 mg KOH/g. Během let však bylo v provozech pozorováno mnoho odchylek, kdy ropa s vysokou hodnotou TAN byla méně korozivní než jiná ropa s relativně nízkou hodnotou TAN. Nedávné studium tohoto problému na mexických ropách (Isthmus, Maya) ukázalo, že korozivnost ropy nezávisí ani tolik na celkové kyselosti, jako na obsahu určitých typů naftenových kyselin a na obsahu síry. Jak již bylo uvedeno v kapitole o sirných sloučeninách, uvolněný sirovodík koroduje ocelové části zařízení a vytváří na nich povlak FeS. Vrstva tohoto sirníku železnatého je v ropě nerozpustná a „chrání“ zařízení před další sirnou korozí. Naproti tomu naftenové kyseliny, zejména ty s nižší molekulovou hmotností, reagují s ocelovým povrchem podle rovnice:


přičemž vznikající naftenát železnatý je, na rozdíl od FeS, v oleji velmi dobře rozpustný a ocelový povrch před další korozí nechrání. Kromě toho na rozpuštěný naftenát železnatý působí sirovodík podle rovnice:


tak, že FeS vysráží do oleje a původní množství naftenové kyseliny se regeneruje pro další korozi.

Rozdílné účinky sirovodíku a naftenových kyselin vysvětlují proč ropa s nízkou hodnotou TAN (je-li bezsirná) může způsobit větší korozi než ropa s vysokým obsahem naftenových kyselin, která ale obsahuje dostatek sirných sloučenin, aby uvolněný sirovodík stačil pokrýt (ochránit) povrch oceli nerozpustnou vrstvou FeS.

Kontakty


viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...