Hypotézy o anorganickém původu ropy

Seriózní práce o strukturách uhlovodíků a povaze sloučenin obsažených v ropě se v odborné literatuře začaly objevovat až po roce 1920. První hypotézy o anorganickém původu ropy byly formulovány v 19. století, tedy v době, kdy o chemickém složení ropy existovaly jen minimální informace. Hlavní oporou abiogenních hypotéz byly nezávislé práce Marcellina Berthelota a Dimitrije Mendělejeva, kteří laboratorními experimenty prokázali, že jednoduché uhlovodíky vznikají účinkem vody na karbidy některých kovů. Například hydrolytickým rozkladem karbidu hliníku vzniká methan, z karbidu vápníku acetylen a z karbidu hořčíku methylacetylen (propin) podle rovnic:


Také laureát Nobelovy ceny Henri Moissan publikoval v roce 1896 předpoklad, že „přírodní kapalné i tuhé uhlovodíky“ vznikly z karbidů kovů vytvořených uvnitř Země vulkanickou činností.

Po druhé světové válce sovětský geolog Nikolaj Kudrjavcev obnovil uvedené představy a předložil je v roce 1951 na všesvazovém geologickém kongresu jako „moderní rusko-ukrajinskou teorii o abiotickém původu ropy“. V zahraničí nevzbudila teorie dlouhou dobu valnou odezvu (snad proto, že všechny práce početného týmu jeho spolupracovníků byly publikovány v ruštině). V současné době je ve světě již více prezentována. Podle abiotické teorie všechny ropné uhlovodíky jsou generovány ve stokilometrové hloubce zemské kůry chemickými reakcemi z téměř nevyčerpatelných zásob anorganických uhličitanů a oxidů železa, např. podle rovnice:


Skupina badatelů z Ruské akademie věd publikovala experimentální důkaz, že redukcí uhličitanu vápenatého podle uvedené rovnice při teplotě 1500 °C a tlaku 5 GPa vzniká nejen methan, ale i řada vyšších alkanů a izoalkanů do C10 a několik alkenů. Podle abiotické teorie uhlovodíky takto generované jsou geostatickým tlakem a rotací zeměkoule vytěsňovány k povrchu a tam nepřetržitě doplňují podzemní ložiska ropy (tato představa vlastně vylučuje hrozbu zlomu v těžbě ropy tzv. Oil Peak). Nové výsledky ověřující vznik anorganického methanu z kalciumkarbonátu publikovali v roce 2004 a 2009 dvě skupiny badatelů z Carnegie Institution of Washington. Jejich práce vznik methanu podle uvedené rovnice potvrdily. Rozdílné výsledky termodynamických výpočtů a vysokotlakých experimentů se týkaly jen optimální teploty, která je 500 °C (při tlaku < 7 GPa). Při teplotě 1500 °C není methan stabilní a podléhá reformování. Methanogenese z minerálních zdrojů v hlubinách zemského pláště je tedy možná, stejně tak jako jeho přeměna na vyšší uhlovodíky.

K uvedeným studiím abiotické syntézy methanu při vysoké teplotě a velmi vysokém tlaku (5 GPa ≈ 50 000 atm) je třeba poznamenat, že jsou neobyčejně náročné na experimentální techniku. Pokusy byly realizovány ve speciální diamantové cele systému DAC (Diamond anvil cell). Při měření se vzorek uzavře do otvoru v kovovém kroužku mezi tupé hroty dvou diamantů vybroušených do tvaru kovadlin. Při pokusu se diamanty stlačují proti sobě plynným nebo kapalným mediem, přičemž tlak uvnitř cely se mnohonásobně zesílí. Poněvadž vzorek může mít objem jen asi 1 mm3, reakční produkty se identifikují spektroskopicky a nelze je izolovat. Průhlednost diamantů umožňuje zahřívání vzorku laserem i optické měření tlaku.

diamantová kovadlina
diamantová kovadlina
Vnější tlak se aplikuje na horní plochu diamantu a v mnohonásobném zesílení se přenáší na vzorek protilehlými tupými hroty diamantů s ploškou 0,8 mm. Vzorek je během pokusu zahříván IR laserem (žlutý paprsek). Tlak se odečítá ze spektrálního posunu fluorescenční linie rubínu excitovaného argonovým laserem (modrý paprsek).

Na podporu abiotické teorie uvedl nedávno V. A. Krajuškin z Ukrajinské akademie věd také nálezy nových ropných ložisek v Dněpersko-Doněckém regiónu. Tam byla otevřena údajně velká ložiska ropy výjimečně hlubokými vrty do podložního krystalinika, kde by se podle zavedených představ ropa neměla vyskytovat. Přesto je Kudrjavcevova abiotická teorie odborníky ve světě vesměs odmítána, neboť stojí na mnoha nejistých předpokladech a na druhé straně nemůže vyvrátit stěžejní argumenty pro biogenní původ ropy (geologickou situaci většiny ropných polí, přítomnost biomarkerů v ropě, stejné zastoupení izotopu C13 v ropných uhlovodících a v uhlíkatých látkách fotosyntetického původu aj.). Současný postoj odpůrců abiotické teorie lze lapidárně vyjádřit takto: nelze vyloučit, že některé v přírodě nalezené uhlovodíky jsou abiotického původu, ale vůbec nelze tvrdit, že všechny ropy v současných nalezištích jsou abiotické.

Diskuse o abiogenním původu ropy významně oživil americký astrofyzik Thomas Gold (Cornell University) svojí kontroverzní knihou „The deep hot biosphere“ (Hluboká horká biosféra), kterou vydal v roce 1999. Podle jeho představ naše planeta již při svém vzniku uzavřela v zemské kůře obrovské množství methanu vesmírného původu. Tyto gigantické zásoby nejlehčího uhlovodíku se podle Golda rozprostírají pod zemským povrchem až do hloubky 300 km. Za tlakových a teplotních podmínek vládnoucích v této hloubce se z methanu tvoří složitější látky, které difundují směrem k povrchu a v menších hloubkách se dostávají do styku s termofilními bakteriemi, které z uhlíkatých látek získávají energii k životu. Tento uhlíkatý materiál, kontaminovaný zbytky uhynulých mikroorganismů, je pak zdrojem ropy, zemního plynu a dokonce i antracitu.

Gold měl možnost ověřit si svoji teorii v roce 1986 pokusným vrtem. Přesvědčil švédský parlament o tom, že zemní plyn vyvěrající z hlubin Země je v podloží švédského území zakrýván nepropustnou prekambrijskou granitovou tabulí, která plyn odvádí až k norskému kontinentálnímu šelfu (kde jsou bohatá ložiska ropy a plynu). Očekávalo se, že provrtáním tabule vytryskne zemní plyn již ve Švédsku, které je zrovna na ropu a plyn velmi chudé. Se státní finanční podporou pak Gold zorganizoval pokusný vrt do dna meteorického kráteru u švédského jezera Siljan. Tam byla žulová tabule před miliony let silně narušena dopadem meteoritu. Pokusný vrt byl po dosažení hloubky 6 km zastaven bez nálezu zemního plynu. Z prázdného vrtu bylo po čase vyčerpáno asi 20 t ropy zahuštěné jemným bahnem magnetitu (Fe3O4) bakteriálního původu. Složení ropy odpovídalo ropě těžené v Severním moři. Vrt nebyl v žádném směru produktivní a nebyl tedy přínosem pro teorii akumulace methanu v hloubkách zemské kůry.

Thomas Gold v uvedené knize současně předkládá svoji teorii o vzniku života v hlubinách Země, kde panují stabilní podmínky s dostatkem tepelné energie a s dostatkem uhlíkatých živin. Podle Golda právě tam (a ne v praoceánu) vznikly první jednoduché organismy zpracovávající uhlovodíky. Život se teprve později odtud dostal na povrch planety, kde se přes relativně nestabilní a nehostinné podmínky rozšířil. Tato hypotéza vzbudila velkou pozornost. Mezi odborníky není sice všeobecně přijímána, ale i mnozí oponenti považují některé myšlenky Thomase Golda za inspirující. Například opakované nálezy hypertermofilních jednobuněčných mikroorganismů ze skupiny archea ve vrtech hlubokých několik km (kde se dokáží množit i při teplotě nad 120 °C) jsou nyní posuzovány v jiném světle. Řada geologů již připouští, že v hlubinách země může existovat mnohem větší bakteriální biosféra, než tušíme.

Kontakty


symbicort asthma

symbicort

buy naltrexone ireland

naltrexone for pain website

naltrexone implant

naltrexone implant damonpayne.com

naltrexone implant

naltrexone

mixing xanax and weed

mixing zoloft and weed

albuterol otc walgreens

albuterol otc

albuterol otc

albuterol otc walgreens blog.ladymaggie.com

naltrexone side effects

naltrexone

alcohol and mirtazapine

mirtazapine side effects

symbicort 160/4.5

symbicort asthma attack nivot.org

ciproxin

ciproxin

sertraline and alcohol use

sertraline and alcohol death

albuterol otc walgreens

over the counter albuterol cvs

buy naltrexone 3mg

naltrexone dosage read here

mixing viagra and weed

mixing xanax and weed

symbicort generic alternative

symbicort

citalopram alcohol blackout

citalopram 20mg and alcohol coyotesgame.com

cialis pillola

pillola cialis per uomo blog.hologrambirds.com

viagra prodej praha

viagra

mixing melatonin and weed

mixing zoloft and weed

pillola cialis scaduta

tadalafil generico 5 mg prezzo

low dose naloxone vs naltrexone

low dose naloxone vs naltrexone read here

over the counter albuterol inhaler walmart

over the counter albuterol walgreens online

mixing weed and adderall

mixing ibuprofen and weed

citalopram alcohol interactions

citalopram and alcohol

narcan vs naltrexone

suboxone naloxone and naltrexone

albuterol nebulizer otc

over the counter albuterol walgreens click here

sertraline alcohol nhs

sertraline and alcohol

mixing lexapro and weed

mixing viagra and weed

cialis generico italia

cialis generico online click

mixing zoloft and weed

mixing xanax and weed motoblog.benndorf.de

symbicort generic canada

symbicort otc blog.chessendgames.com

symbicort asthma action plan

symbicort

cialis online

tadalafil prezzo read here

benadryl and pregnancy tests

benadryl pregnancy second trimester

viagra cena

viagra na prodej blog.pleasetech.com

benadryl pregnancy nausea

benadryl and pregnancy

ventolin over the counter canada

ventolin

acquistare cialis 5 mg

cialis generico go

fluoxetine and alcohol interaction

fluoxetine and alcohol liver

cialis generico prezzo piu basso

generico cialis italia

pregabalin 150

pregabaline sandoz mha.dk

viagra cena dr max

viagra cena blog.caregiverlist.com

mirtazapine and alcohol cravings

mirtazapine weight gain read here

naloxone and naltrexone

compare naloxone and naltrexone

amitriptyline and alcohol side effects

amitriptyline sleep shellware.com

fluoxetine and alcohol nhs

fluoxetine and alcohol withdrawal go

fluoxetine alcohol liver

prozac alcohol liver online

mixing zoloft and weed

mixing adderall and weed

naltrexone vs naloxone usmle

is naloxone and naltrexone the same go

naloxone versus naltrexone opioid

naloxone nalorphine and naltrexone read here

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

sertraline withdrawal

sertraline withdrawal

viagra prodej

viagra prodej praha blog.pragmos.it

ventolin inhaler

ventolin syrup

viagra prodej cena

viagra generika

symbicort inhaler cost

symbicort forte turbuhaler tonydyson.co.uk

buprenorphine naloxone and naltrexone

when to use naloxone vs naltrexone sunilrav.com

tadalafil online

cialis generico online italia consegna veloce open

naltrexone and naloxone difference

difference between naltrexone and naloxone

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine alcohol hangover cogimator.net

mixing ibuprofen and weed

mixing xanax and weed read here

naloxone compared to naltrexone

suboxone naloxone and naltrexone

generico cialis italia

cialis generico online blog.fetish-kinks.com

lexapro and pregnancy risks

lexapro pregnancy risk redirect

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

pillola cialis controindicazioni

acquistare cialis originale on line

naloxone vs naltrexone

naloxone versus naltrexone opioid

augmentin sciroppo

augmentin compresse

viagra prodej praha

viagra cena dr max read here

albuterol otc alternative

over the counter albuterol inhaler click

fluoxetine alcohol

fluoxetine and alcohol

cialis generico in farmacia

tadalafil generico prezzo

naltrexone vs naloxone

potency of naloxone and naltrexone

tadalafil online

cialis generico 2017 click here

prednisolon og alkohol

prednisolon redirect

prednisolon kol

prednisolon

citalopram hydrobromide and alcohol

citalopram and alcohol

naltrexone and naloxone difference

naltrexone vs naloxone mechanism of action carp-fishing.nl

acquistare cialis online

cialis generico

prednisolon bivirkninger

prednisolon

amlodipin

amlodipine go

viagra prodej cena

viagra cena

citalopram alcohol anxiety

citalopram and alcohol

how to buy abortion pill online

can i buy the abortion pill over the counter

benadryl and pregnancy cleft palate

benadryl pregnancy second trimester mipnet.dk

tadalafil generico sandoz

cialis generico open

methyl naltrexone vs naloxone

difference between naltrexone and naloxone

albuterol nebulizer otc

over the counter albuterol rt66casino.com

over the counter albuterol inhaler walmart

otc albuterol sulfate

ventolin over the counter canada

ventolin

amlodipine

amlodipine xn--sorpendlerklub-sqb.dk

lamictal pregnancy birth defects

lamictal pregnancy

naltrexone implant

naltrexone

cialis generico 2017

cialis controindicazioni

mixing lexapro and weed

mixing adderall and weed

serevent generic

serevent side effects

cialis generico 5 mg

cialis online testbed.idippedut.dk

naltrexone online

naltrexone online

seroquel monographie

seroquel notice

pillola cialis prezzo

cialis generico prezzo

ventolin vs proair cost

ventolin vs proair

mixing xanax and weed

mixing adderall and weed

generico cialis italia

cialis generico online blog.lakerestoration.com

pregabaline beker

pregabaline sandoz redirect

tadalafil generico 5 mg prezzo

cialis generico

can you drink alcohol with sertraline

sertraline reviews

generico cialis italia

pillola cialis cosa serve

buscopan reflusso

buscopan

buy abortion pill uk

cheap abortion pill online

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone oral reviews click here

buy abortion pill

abortion pill online pharmacy uk

abortion pill online uk

buy abortion pill

ciproxin sciroppo

ciproxin read here

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews yunaweddings.com

abortion pill online pharmacy

abortion pill online uk

ventolin vs proair price

ventolin vs proair price read here

abortion pill online pharmacy uk

buy abortion pill

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone reviews

rescue inhaler otc

otc asthma inhaler uk

otc inhaler for wheezing

asthma rescue inhaler not working blog.idilbaby.com

cialis generico prezzo

acquistare cialis con paypal charamin.com

asthma rescue inhaler overuse

over the counter asthma inhalers

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews webmd bistromc.org

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler walmart

rescue inhaler

over the counter asthma inhalers

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews reddit westshoreprimarycare.com

cialis 20mg pribalovy letak

cialis 20mg cena blog.nvcoin.com

viagra prodej praha

viagra cena lekaren read here

buy abortion pill uk

abortion pill online buy go

adderall and weed high

adderall weed seizure redirect

cialis sample coupon

cialis free coupon asser.nl

koupit cialis online

cialis 20mg cena

tadalafil mylan

cialis generico in farmacia esiste

cialis cena 20 mg

cialis cena

otc asthma inhaler walgreens

over the counter asthma inhalers

free coupon for cialis

online cialis coupons

cialis generico 5 mg

acquistare cialis in contrassegno

premarin coupons

premarin without a prescription

cialis koupit

cialis cena bez recepty lasertech.com

cialis generico forum

pillola cialis effetti azpodcast.azurewebsites.net

cialis cena

cialis

naltrexone naloxone ptsd

naloxone vs naltrexone sigridw.com

jardiance generic

jardiance dosage

naloxone or naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion prices

information on abortion go

cialis prezzo

tadalafil 5 mg sporturfintl.com

jardiance coupon for medicare

jardiance

buprenorphine naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...