PARAMO, a.s., ochrana životního prostředí

Paramo učinilo v oblasti ochrany životního prostředí za posledních 15 let velký pokrok. Jelikož došlo k velmi radikálnímu zpřísnění legislativy, muselo se to promítnout do stávající každodenní praxe, bylo třeba investovat a inovovat celý provoz.

V současnosti se používají modernější technologie mnohem šetrnější k životnímu prostředí, než tomu bylo v minulém století. Ochrana životního prostředí je součástí každodenní praxe. Rozhodně to napomohlo vnějšímu vzhledu i dopadu na bezprostřední okolí rafinérie.

Společnost má integrovaná povolení pro všechny provozované technologie (v souladu s BAT). Každá nová investice je pak posuzována z hlediska integrované prevence znečišťování.

Proti rozšíření znečištění mimo areál společnosti provozuje rafinerie (od roku 1992) systém hydraulické ochrany podzemních vod. Základním úkolem tohoto systému je vytvoření takových spádových poměrů podzemních vod, aby nemohlo dojít k šíření ropných kontaminantů mimo oblast jeho výskytu.

Zároveň v souladu s platnou legislativou jsou přijímána i aktivní opatření k minimalizaci možnosti kontaminace horninového prostředí, jako jsou zabezpečená stáčecí místa pro železniční a automobilové cisterny, rekonstrukce skladových objektů v souladu s legislativními požadavky pro nakládání s ropnými látkami, včetně organizačních opatření pro sledování a údržbu zařízení.

Monitoring vlivu společnosti Paramo na životní prostředí je důležitou součástí každodenní výrobní praxe v rafinérii. Provoz veškerých technologií je pravidelně monitorován v souladu s plánem mezioperační kontroly. Provoz zdrojů znečištění ovzduší je řízen tak, aby se minimalizoval jejich dopad na kvalitu ovzduší v regionu.

Imisní situaci v regionu sledují orgány státní správy – například prostřednictvím vozu Horiba. Porovnání výsledků tohoto vozu s platnými imisními limity zajišťuje orgán státní správy. Tyto informace jsou zveřejňovány na internetu, včetně vyhodnocení.

Paramo provádí pravidelný monitoring kvality podzemní vody (v rámci provozu HOPV), který zajišťuje externí hydrogeologická firma.

Veškerou odpadní vodu rafinérie čistí na vlastní čističce a tato předčištěná voda je dále čištěná na BČOV. V souladu s platnou legislativou provádí pravidelný akreditovaný monitoring kvality odpadní vody.

Paramo věnuje velkou pozornost bezpečnosti. Na provozech jsou nainstalována čidla, která situaci monitorují a umožňují včas identifikovat i drobné úniky nebezpečných látek - automatická detekce úniku nebezpečných plynů (sulfan, čpavek, uhlovodíkové plyny, zemní plyn, oxid uhelnatý atd.). Na provozech je nainstalována také elektronická požární signalizace, která identifikuje potenciální vznik požáru (kouřová čidla, detektory plamene, požáru, teplocitlivostní kabely apod.).

Významným faktorem ochrany životního prostředí jsou systémy řízení. Společnost Paramo prošla v roce 2008 úspěšnou recertifikací systému environmentálního řízení (EMS) podle normy ISO 14001, tento systém je integrován do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS) dle OHSAS 18 a systémů řízení kvality (qms) podle normy ISO 9001.

Certifikace všech systémů, s pravidelnou roční kontrolou a tříletým obnovováním certifikátů, je uskutečňována firmou TÜV NORD Czech,s.r.o. Uvedené aktivity v EMS doplňuje účast v programu chemického průmyslu „Responsible Care“ - „Odpovědné podnikání v chemii“.

Kontakty


metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...